• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w jednostkach oświatowych

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2024 r cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego dostarczymy uczestnikom najważniejszych informacji na temat zasad i przepisów dotyczących podatku VAT, które są istotne w kontekście jednostek oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Poprawne rozliczanie podatku VAT w jednostkach oświatowych zawsze było dużym wyzwaniem. Kolejne zmiany w przepisach powodowały niejasności i problemy we właściwej ich interpretacji, dlatego w celu uporządkowania wiedzy i weryfikacji umiejętności prawidłowego rozliczania podatku VAT proponujemy Państwu uczestnictwo w zajęciach poświęconych tej problematyce.

Podczas zajęć wskażemy:

 • praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w transakcjach dotyczących jednostek oświatowych,
 • kwestie problemowe dotyczące ww. tematyki oraz przedstawimy propozycje ich rozwiązań,
 • właściwą interpretację przepisów, z omówieniem stanowisk organów podatkowych.

Prowadząca, ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z podatku VAT, podpowie, jak należycie rozliczać VAT w transakcjach dotyczących jednostek oświatowych, skupi uwagę podczas zajęć na kwestiach, które przysparzają im najwięcej trudności m. in. w tematyce czynności opodatkowanych i niepodlegających podatkowi VAT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zmian i aktualnych, problematycznych kwestii rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych.
 • Przybliżenie wiedzy na temat wystawiania faktur, w tym omówienie zmian dotyczących faktury ustrukturyzowanej.
 • Wskazanie co z Krajowym Systemem e-Faktur, od kiedy zacznie obowiązywać, na co szczególnie zwrócić uwagę, aby właściwie przygotować się do jego wprowadzenia.
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów w zakresie rozliczania VAT przy wynajmie sali, posiłków dla uczniów i nauczycieli.
 • Omówienie interpretacji podatkowych Ministerstwa Finansów odnoszących się do jednostek oświatowych.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków dotyczących właściwego rozliczania podatku VAT w oświacie.
 • Możliwość zapoznania się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z tematyki szkolenia, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w jst:

 • Centralizacja podatku VAT – zasady rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jst.
 • Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT.
 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów, wyznaczająca zakres opodatkowania podatkiem VAT działalności edukacyjnej w jst.
 • Analiza przypadków charakterystycznych dla jednostek oświaty:
  • posiłki dla uczniów, nauczycieli i personelu administracyjnego, 
  • wynajem sal,
  • organizacja półkolonii.

2. Rozliczenie podatku VAT:

 • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT – opodatkowanie dotacji – stanowisko sądów administracyjnych i TSUE.
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT.
 • Właściwa stawka VAT – w szczególności analiza stanowisk organów skarbowych w zakresie stawki VAT na wynajem sali.

3. Faktura VAT:

 • Zasady wystawiania faktur:
  • dane zawarte na fakturze,
  • określenie nabywcy, 
  • terminy na wystawienie faktur.
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej.
 • Nowe zasady wystawiania faktur – faktura ustrukturyzowana – jak właściwie przygotować się do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej?

4. Odliczenie podatku naliczonego:

 • Omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi – analiza konkretnych przypadków.
 • Rozliczenie faktur korygujących.
 • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
 • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.

5. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji i preproporcji:

 • Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
 • Zasady wyliczania proporcji:
  •  jak ustalić obrót roczny?
  • czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu?
  •  kwalifikowanie dotacji, 
  • transakcje nieuwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji.
 • Jak obliczać preproporcję?

6. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych jst, CUW, szkół, przedstawiciele innych niż jst osób prawnych lub fizycznych, prowadzący szkoły, urzędnicy nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT w jst oraz jednostkach oświatowych, pracownicy, rozliczający VAT w Centrach Usług Wspólnych (zespołach obsługi oświaty) oraz inni pracownicy, odpowiedzialni za ww. zadania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1 000 godzin przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 13 czerwca 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.