• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Docelowe standardy zatrudnienia specjalistów od 1 września 2024 r. Właściwa realizacja i finansowanie zadania

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu temat, który co roku staje się aktualny w związku z ruchem kadrowym specjalistów zatrudnionych w szkołach. 

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 września 2024 r. minimalne poziomy zatrudnienia specjalistów w szkołach i przedszkolach ulegają zwiększeniu, a w ślad za tym wzrośnie również liczba godzin nauczycieli psychologów i pedagogów specjalnych. Proponujemy zatem Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy z obszaru zasad zatrudniania nauczycieli specjalistów począwszy od nowego roku szkolnego. Omówimy, nie tyko merytoryczne, ale i finansowe aspekty realizacji tego zadania.

Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik MEN, autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i przepisów w zakresie dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy zasady zatrudniania nauczycieli specjalistów począwszy od 1 września 2024 r. w związku ze zwiększeniem minimalnych poziomów dla szkół.
 • Na szkoleniu omówimy również pomocniczy raport w SIO dotyczący spełniania minimalnych poziomów zatrudnienia oraz jego wykorzystanie do oceny spełnia warunku z art. 42d ust. 13 KN oraz wskażemy jego niedoskonałości w określonych sytuacjach, co pozwoli właściwie z niego skorzystać.
 • Wytłumaczymy sposób określenia minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów, minimalnej liczby etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów oraz minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
 • Wskażemy dozwolone formy zatrudnienia w placówkach, prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne i fizyczne oraz szczególne regulacje w zakresie nauczycieli uzupełniających etat.
 • Przedstawimy zmiany w subwencji oświatowej, naliczanej na specjalistów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna – art. 42 d Karty Nauczyciela.
 2. Określenie minimalnej, łącznej liczby etatów specjalistów w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym począwszy od 1 września 2024 r.
 3. Określenie minimalnej liczby etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów.
  • O ile godzin trzeba zwiększyć wymiar?
  • Czy można zaokrąglać godziny w dół?
 4. Określenie minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
 5. Podstawa prawna zatrudnienia – Karta Nauczyciela w przypadku placówek, prowadzonych przez samorząd. Szczególne regulacje dla nauczyciela uzupełniającego etat.
 6. Podstawa prawna zatrudnienia – Kodeks pracy w przypadku placówek dotowanych. Czy są możliwe inne formy zatrudnienia?
 7. Ustalenie stanu liczby uczniów do określenia minimalnej liczby etatów – co ze zmianami w trakcie roku szkolnego?
 8. Kwalifikacje nauczycieli specjalistów.
 9. Zadania nauczycieli specjalistów.
 10. Zajęcia rewalidacyjne a etaty specjalistów.
 11. Raport pomocniczy w SIO dotyczący spełniania minimalnych poziomów zatrudnienia. Wykorzystanie ze znajomością niedoskonałości tego raportu.
 12. Algorytm określający minimalny poziom wyjściowy standardów specjalistów na rok szkolny 2024/2025 według stanu SIO na 30.09.2020 i 30.09.2021.
  • Wykorzystanie raportu w strefie pracownika SIO.
  • Zapisy dla organów prowadzących.
 13. Finansowanie – subwencja oświatowa na specjalistów w 2024 r. Wzrost wag.
 14. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy jst, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2024 r.