• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3. Zadania gmin i podmiotów prywatnych prowadzących żłobek lub klub dziecięcy, podmiotów zatrudniających dziennego opiekuna oraz dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 8.01.2024r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą żłobki i kluby dziecięce - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki.

Ważne informacje o szkoleniu

W dniu 4 października 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3, którego przepisy wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 listopada 2023 r. Powyższy akt prawny stanowi, że standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 są realizowane w formie przyjmowanego przez wójta, a także przez inny niż jst organ prowadzący- planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego. W planie tym wyznacza się sposób realizacji standardów. Ma on być aktualizowany na bieżąco lub po przeprowadzeniu weryfikacji celów pedagogicznych, opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do formy sprawowanej opieki. Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaną omówione, wprowadzone przepisami prawa, standardy funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podstawy sprawowania nadzoru nad takimi formami, a także najważniejsze dokumenty obowiązujące w samorządzie gminnym, w podmiocie prywatnym oraz dokumentacja obowiązująca dyrektora żłobka, czy osobę kierującą pracą klubu dziecięcego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zaznajomienie z wprowadzonymi przepisami prawa standardami opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3.
  • Poszerzenie kompetencji zawodowych dotyczących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w obszarze ustroju, dokumentacji i prawa pracy.
  • Przygotowanie kadry do opracowania i wdrożenia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego.
  • Omówienie i przekazanie przykładowych procedur (wzorów w wersji edytowalnej) wdrożenia i dokumentowania realizacji zadania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie: samorządowe i prywatne żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie- ustrój, wymogi kadrowo-organizacyjne, wymogi sanitarno-lokalowe. 
2. Katalog i przykłady niezbędnych gminnych dokumentów dotyczących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
3. Katalog i przykłady niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania niepublicznych (prywatnych) instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
4. Katalog i przykłady niezbędnych dokumentów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego.
5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy:
• pojęcie pracodawcy i działającego w imieniu pracodawcy,
• pracownicy żłobka/klubu dziecięcego, etatowe normy zatrudnienia oraz normy czasu pracy,
• opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym,
• zatrudnianie pielęgniarki lub położnej,
• status i kwalifikacje dyrektora żłobka i osoby kierującej klubem dziecięcym samorządowym i nie samorządowym, 
• czy dyrektor przedszkola może być równocześnie dyrektorem żłobka, bądź osobą kierującą klubem dziecięcym?
• wynagradzanie pracowników żłobka/klubu dziecięcego.
6. Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 - czym są?

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • urzędnicy gminni realizujący zadania organów prowadzących samorządowe (publiczne) żłobki i kluby dziecięce, bądź zatrudniających dziennych opiekunów,
  • urzędnicy gminni realizujący zadania związane z prowadzeniem rejestrów ewidencyjnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i nadzorowaniem ich działalności,
  • przedstawiciele podmiotów prywatnych (przedsiębiorcy) prowadzących niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • dyrektorzy żłobków, osoby kierujące pracą klubów dziecięcych, zatrudniające dziennych opiekunów.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, organizacji i finasowania opieki nad dziećmi do lat 3. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Ekspert, trener i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Ekspert w projekcie Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 8.01.2024r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 stycznia 2024 r.