• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

KURS: Oświata w samorządzie: realizacja zadań, kadry, finansowanie. Zmiany przepisów. Praktyczne zajęcia dla pracowników ds. zadań oświatowych w jst lub jednostce obsługującej

Kurs w dniach 9, 11, 13 października 2023r.

W dobie kryzysu oraz zmian zachodzących w oświacie, szkolenie dotyczące zadań, kadr i finansowania oświaty, jest szczególnie aktualne i potrzebne z punktu widzenia nadzorujących je samorządów. Proponujemy Państwu udział w kursie, podczas którego powyższa tematyka zostanie kompleksowo przedstawiona.

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs kompleksowo obejmuje tematykę zadań oświatowych, realizowanych przez samorządy lub w imieniu jst przez inne jednostki, dlatego też jest skierowany zarówno do nowo zatrudnionych pracowników - jako możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do właściwej realizacji zadań, jak również do pracowników, posiadających doświadczenie jako możliwość usystematyzowania wiedzy.

Podczas 3 dni szkoleniowych usystematyzują Państwo wiedzę, pozwalającą na sprawne realizowanie zadań oświatowych, za które odpowiedzialny jest wydział/referat edukacji, samodzielne stanowisko ds. oświaty, jednostki ZEAS i CUW.

Kurs jest doskonałą okazją do poznania zagadnień oświatowych, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania zadań oświatowych w jst.
• Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych, odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych, wynikających z prowadzenia i finansowania oświaty, w szczególności osób rozpoczynających pracę lub chcących podnieść swoje kwalifikacje i zaktualizować wiedzę z tematyki szkolenia.
• Kompleksowe omówienie kwestii związanych z prowadzeniem oświaty, w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym, kadrowym i finansowym z uwzględnieniem zmienionych przepisów i planowanych zmian.
• Przedstawienie, krok po kroku, realizowanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień organu wykonawczego i stanowiącego.
• Wskazanie działań jst dotyczących m. in. ewidencji, nadzoru, rekrutacji, kształtowania sieci szkół i placówek, kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
• Omówienie ustawowych zadań jst w zakresie prawa pracy, wynikających z zapisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych.
• Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat finansowania oświaty, w tym naliczenia i wydatkowania subwencji, dotacji dla jst, a także dotacji przekazywanej przez jst placówkom oświatowym, przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji, wydatkowania środków na uczniów niepełnosprawnych, zarówno przez jst, jak i inne podmioty, prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Przedstawienie zasad wprowadzania, przekazywania i weryfikacji danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz powiązania SIO z subwencją oświatową.
• Poznanie zasad finasowania dowozu uczniów, wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowej, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.

 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I - 9 października 2023 r.- NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA OŚWIATOWE W JST ORAZ ICH REALIZACJA
1. Zakres zadań i kompetencji organu stanowiącego (rady danej jst) dotyczących oświaty.
2. Problematyka oświatowa, podlegająca organowi wykonawczemu w gminie i powiecie - najważniejsze zagadnienia.
3. Polityka oświatowa w danej jst i jej wpływ na sieć szkolną i organizację lokalnej oświaty.
4. Sieć przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego- tworzenie, likwidacja, łączenie szkół i placówek oświatowych.
5. Rejestr wszystkich jednostek oświatowych na terenie danej jst -zadania właściwego wójta, burmistrza, prezydenta, starosty - RSPO.
6. Struktura realizacji zadań oświatowych w danej jst - wydział edukacji, referat, odpowiedzialny za zadania oświatowe, stanowiska jednoosobowe, wyznaczone do wykonywania określonych zadań oświatowych.
7. Jednostki organizacyjne jst, odpowiedzialne za prowadzenie polityki rachunkowej w jst - ZEAS, CUW, inne.
8. System przepływu informacji pomiędzy jednostkami oświatowymi, a poszczególnymi wydziałami, referatami jst.
9. Współdziałanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z organem prowadzącym i dotującym - określenie pragmatyki współpracy.
10. Dwie ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - zadania jst w trybie przejściowym do 2027 r.
11. Kreowanie jakości pracy oświaty w kompetencjach organu prowadzącego - powierzenie stanowiska dyrektora, dodatki do wynagrodzenia w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, stypendia uczniowskie, nagrody dla pracowników oświaty itp.
12. Odpowiedzialność organu prowadzącego, we współdziałaniu z dyrektorami, za skuteczną realizację obowiązków edukacyjnych. Postępowanie egzekucyjne w administracji wobec rodziców, których dzieci do 18 roku życia nie spełniają obowiązku szkolnego i nauki.
13. Przygotowanie i upowszechnienie przez organ wykonawczy oraz przedstawienie organowi stanowiącemu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

  • egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego,
  • nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jst.

14. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: krajowymi, regionalnymi, lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz edukacji. Inicjowanie, wdrażanie programów i projektów zewnętrznych służących edukacji.
15. Wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju oświaty w danej jst.
16. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedziani za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, osoby nadzorujące realizację tych zadań, w tym sekretarze, wójtowie, burmistrzowie, starostowie i ich zastępcy, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

(Dzień I) - Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m. in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.


(Dzień II) - Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Autor wielu opracowań i publikacji, m. in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.


(Dzień III) - Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m. in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: przy zgłoszeniu do 8 września cena 910 zł netto/os., po 8 września cena 970 zł netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2023 r.