• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aneksy do arkuszy organizacji – jak zmodyfikować arkusz we wrześniu z uwzględnieniem standardów specjalistów? Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w związku z SIO i subwencją? Optymalizacja wydatków

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas którego omówione zostaną aneksy do arkuszy organizacyjnych placówki oświatowej (przedszkola, szkoły) i ich wpływ na finanse jej oraz organu prowadzącego.

Ważne informacje o szkoleniu

Arkusze organizacyjne placówek oświatowych zostały zatwierdzone przez samorząd wiosną, dlatego na proponowanym szkoleniu skupimy naszą uwagę na aneksach i możliwości modyfikacji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli).

  • Podczas szkolenia omówimy zmiany, które mogą być podejmowane w ciągu roku szkolnego aneksem do arkusza organizacji.
  • Wyjaśnimy prawne aspekty modyfikacji arkusza oraz wpływ poszczególnych zapisów w tym dokumencie na efekt finansowy zaprojektowanej organizacji pracy szkoły oraz na finanse organu prowadzącego.
  • Przypomnimy też zasady zatrudniania nauczycieli specjalistów począwszy od 1 września 2024 r. w związku ze zwiększeniem minimalnych poziomów dla szkół.
  • Udzielimy wskazówek, jakich zmian można dokonać w aneksie w celu optymalizacji rozwiązań organizacyjnych zatwierdzonych już w arkuszu.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy w zakresie zmian w arkuszach organizacji szkół i przedszkoli.
  • Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową.
  • Wskażemy, na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę.
  • Wyjaśnimy, jakie zmiany należy wprowadzić do arkusza we wrześniu, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową, poprzez wykorzystanie danych statystycznych na 30 września.
  • Zwrócimy uwagę na zmiany, które mogą być podejmowane w ciągu roku szkolnego.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków na kształcenie specjalne.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
2. Zmiany konieczne i możliwe do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego.
3. Docelowe standardy specjalistów od 1 września 2024 r. – zmiany w arkuszu.
4. Dzieci z Ukrainy – wpływ na zmiany organizacyjne i finansowanie.
5. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
6. Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Przyjęcie ucznia z obwodu w ciągu roku szkolnego. Oddziały integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne.
7. Oddziały łączone.
8. Nauczanie indywidualne.
9. Nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zmiany w organizacji w trakcie roku szkolnego.
11. Świetlica szkolna.
12. Internat.
13. MOW, MOS, SOSW i SOW.
14. Wynagrodzenia nauczycieli.
15. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
16. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
17. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
18. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora, a samorządu. Wpływu awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
19. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. 
20. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
21. Arkusz organizacji a wydatki szkoły i wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
22. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy uważać?
23. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, główni księgowi szkół i przedszkoli samorządowych, skarbnicy jst, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz dyrektorzy i pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 lipca 2024 r.