• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami komunalnymi z udziałem gminy, według obowiązujących przepisów

Przy zgłoszeniach do 18 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione przepisy dotyczące nadzoru właścicielskiego, który sprawowany jest nad spółkami komunalnymi z udziałem majątku gminy. Nierzadko przedmiotem spornym pozostaje zakres uprawnień kontrolnych radnych nad działalnością spółek z udziałem jst. Prowadząca w przystępny sposób omówi m.in. formy wsparcia spółek komunalnych, obowiązki i uprawnienia organów właścicielskich oraz rad nadzorczych, a także wskaże metody oceny efektywności ich funkcjonowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie regulacji wewnętrznych w strukturze urzędu związanych z zapewnieniem nadzoru i kontroli nad spółkami.
• Wskazanie praktycznych aspektów realizacji zadań statutowych i celów publicznych.
• Przypomnienie obowiązków organów właścicielskich oraz rad nadzorczych.
• Poznanie uprawnień radnych do kontroli nad działalnością spółek.
• Omówienie zwiększonych obowiązków sprawozdawczych i analitycznych jst w zakresie konieczności monitorowania majątku jst zaangażowanego w spółkach. 
• Wskazanie przykładów nieprawidłowości w systemie nadzoru.
• Dokonanie przeglądu wybranego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych.
Odpowiemy m.in. na pytania:

- Czy radni mają prawo do bezpośredniej kontroli w spółce? 
- Czy mają prawo do przeglądu dokumentów i żądania wyjaśnień?
- Jakie są obecnie granice nadzoru i kontroli w świetle zmian w kodeksie spółek, a także w  przepisach o zasadach rachunkowości?
- Jak zmiany w KSH wpłyną na zakres uprawnień wykonywanych w ramach nadzoru przez komórki organizacyjne urzędu?
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – podstawowe przepisy i zmiany w Kodeksie spółek handlowych.
 2. Rodzaje spółek i zasady tworzenia przez jst – raport rzeczowy, finansowy oraz wysokość udziałów, działalność w sferze użyteczności publicznej.
 3. Obowiązki kontrolne i nadzorcze organu właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zadania organu wykonawczego oraz organu stanowiącego, uprawnienia wspólnika.
 4. Zasady organizacji nadzoru i kontroli w strukturze urzędu – regulacje wewnętrzne: modele i rozwiązania praktyczne.
 5. Zasady, cele i instrumenty nadzoru organów wewnętrznych spółki nad działalnością zarządu – rada nadzorcza czy komisja rewizyjna, obowiązki zarządu i rady nadzorczej w świetle zmian w KSH.
 6. Wpływ zmian wprowadzonych w KSH od 13 października 2022 r. na sposoby nadzoru.
 7. Regulacje dotyczące składu władz zarządzających, kontrolnych, rewizyjnych, pełnomocników spółek z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców. Czy skarbnik może być członkiem rady nadzorczej?
 8. Uprawnienia radnych do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność spółek.
 9. Powiązanie instrumentów wynagradzania kadry zarządzającej i członków rad nadzorczych z efektywnością spółki, zasada jawności (BIP).
 10.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, udzielenia absolutorium członkowi zarządu przez walne zgromadzenie – warunkiem części zmiennej wynagrodzenia.
 11. Metoda wskaźnikowa dla oceny efektywności.
 12. Formy wsparcia spółek komunalnych z udziałem jst. Podwyższenie kapitału, dopłaty do kapitału, dotacje, poręczenia, zrekompensowanie kosztów jakie ponosi spółka z tytułu wykonywania zadań własnych gminy.
 13. Wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności spółki dla dokonania oceny efektywności zarządzania spółką oraz ustalenia wynagrodzenia zmiennego – wybrane przykłady.
 14. Liczba i wartość posiadanych akcji, udziałów w spółkach jst, zmiany oraz zasady zbycia - nowy, obowiązkowy element informacji do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Wybrane orzecznictwo oraz rozstrzygnięcia nadzorcze.
 16. Przykłady nieprawidłowości w systemie nadzoru.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy radnych, członków komisji rewizyjnych, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wykonujących obowiązki nadzoru właścicielskiego, członków rad nadzorczych, przedstawicieli zarządów, skarbników i głównych księgowych jst oraz spółek, kadrę kierowniczą i pracowników urzędów zajmujących się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru, kontrolerów wewnętrznych i audytorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 20-letnie doświadczenie, które zdobywała współpracując z jedną z największych kancelarii adwokackich w Polsce oraz prowadząc własną kancelarię adwokacką, od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z administracją publiczną oraz funkcjonowaniem samorządów terytorialnych, jest specjalistą prawa rynku nieruchomości, gospodarczego i rodzinnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 18 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia należy przesłać do
25 czerwca 2024 r.