• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Usuwanie i ochrona drzew i krzewów w pasach drogowych dróg publicznych, na podstawie ustawy o ochronie przyrody, z uwzględnieniem ustawy prawo drogowe

Przy zgłoszeniach do 26 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, dedykowanym przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska, przedmiotem którego będzie usuwanie drzew, w kontekście form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Usuwanie drzew i krzewów z pasów drogowych dróg publicznych, a także ochrona zadrzewienia przydrożnego wymaga wielu uzgodnień i uzyskania pozwoleń na wycinkę. Prowadząca omówi zasady postępowań administracyjnych w tym zakresie i odpowie na pytania – kiedy można wydać decyzję z pasów drogowych bez nasadzeń, a kiedy z nasadzeniami, bez opłat czy też z opłatami, jak je naliczać, czy i kiedy można zmienić decyzję z nasadzeniami. Omówi zasady uzgadniania zezwolenia z RDOŚ, usuwania złomów i wywrotów z pasów drogowych, tryb odwoławczy od odmowy oraz zasady ochrony gatunkowej w zadrzewieniach. Prowadząca zinterpretuje także problematykę usuwania drzew i krzewów z zadrzewiem przydrożnym na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionych krajobrazu a także ochronę i ewentualne usunięcie pomnika przyrody. Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem prezentacji popartej dokumentacją zdjęciową. Uzupełnieniem szkolenia będzie poznanie poglądów doktryny, orzecznictwa sądów administracyjnych (NSA i WSA).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. prowadzenia postępowań i wydania decyzji administracyjnych na usuwanie drzew i krzewów w pasach drogowych w ramach inwestycji oraz zagrożenia dla ruchu drogowego.
Poznanie procedury uzgadniana projektu decyzji administracyjnej i zmiany decyzji z RDOŚ w różnych sytuacjach oraz procedury uzgadniania z RDOŚ gatunków chronionych.
Poznanie poglądów doktryny, orzecznictwa sądów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera.
Zapoznanie się z procedurą usuwania złomów i wywrotów z pasów drogowych.
Zapoznanie się ze stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z odmową uzgodnienia projektu decyzji przez RDOŚ. 
Omówienie zagadnień dotyczących kompetencji do wydawania zezwoleń w pasach drogowych, właściwego uzasadnienia decyzji, postępowania w przypadku stwierdzenia gatunku chronionego, przesadzenia drzew, wyliczania opłaty administracyjnej, zmiany/uchylenia decyzji ostatecznej w trybie art. 155 Kpa, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 Kpa.
Omówienie problematyki dotyczącej zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych, postępowania administracyjnego w przypadku usunięcia, uszkodzenia, zniszczenia drzew oraz ich systemów korzeniowych.


Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne wzory dokumentów.


Wzory decyzji:
• Decyzja bez warunku nasadzeń i bez opłat.
• Decyzja z warunkiem nasadzeń bez opłat.
• Decyzja z opłatami odroczonymi.
• Decyzja z opłatami natychmiastowymi.
• Decyzja na pasy drogowe be warunku nasadzeń.
• Decyzja na pasy drogowe z warunkiem nasadzeń.
• Decyzja umarzająca opłaty po 3 latach; drzewa zachowały żywotność.
• Decyzja o pobraniu opłaty po 3 latach (brak nasadzeń, drzewa nie zachowały żywotności).
• Zmiana decyzji – art. 155 Kpa.
• Wygaśnięcie decyzji z powodu upływu terminu – art. 162 Kpa.
• Decyzja o ponownym nałożeniu warunku nasadzeń – art. 86 ust. 2 uop
• Decyzja niezezwalająca na usunięcie drzewa z pasa drogowego w ramach inwestycji.
• Decyzja niezezwalająca na przesadzenie drzewa z pasa drogowego w ramach inwestycji.
• Decyzja o ukaraniu karą natychmiastową za usunięcie drzewa z pasa drogowego dla osoby fizycznej.
• Decyzja o ukaraniu karą natychmiastową za usunięcie kilku drzewa z pasa drogowego dla osoby fizycznej.

Postanowienie:
• Postanowienie zawieszenie postępowania z uwagi na gatunki chronione.
• Postanowienie odwieszenie postępowania.

Wzory dokumentów:
• Wzór pisma do RDOŚ o uzgodnienie projektu zezwolenia.
• Wzór pisma na podstawie art. 100 KPA informującego stronę o stwierdzonym gatunku chronionym i konieczności uzgodnienia z RDOŚ.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy prawne, rola zieleni przydrożnej.
2. Zieleń w ustawie Prawo drogowe i rozporządzeniu w sprawie przepisów budowlanych, dotyczących dróg publicznych.
3. Usuwanie zieleni w ramach inwestycji, w tym ochrona zieleni.
4. Wyłączenie stosowania uop wynikające z ustawy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
5. Omówienie pojęć – tereny zieleni, drzewa i krzewy, złomy i wywroty, żywotność drzew i krzewów.
6. Ochrona zieleni przydrożnej na terenie Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu.
7. Pomniki przyrody w pasach drogowych – kryteria uznawania, usunięcia, zniesienia ochrony.
8. Zezwolenia na usuwanie drzew, w tym przydrożnych na podstawie uop – kto i na co wydaje zezwolenie?
9. Kompetencje do wydawania zezwoleń.
10. Dokładne omówienie procedury usuwania i ochrony drzew w pasach drogowych.
11. Uzgodnienie zezwolenia z RDOŚ – procedura, postępowanie wyjaśniające przeprowadzane przez RDOŚ. Czy uzgadniamy decyzje negatywne?
12. Usuwanie złomów i wywrotów z pasów drogowych – procedura.
13. Wniosek o wydanie zezwolenia – składniki, szczególne uwzględnienie nasadzeń i kompensacji przyrodniczej w pasach drogowych, nasadzenia krzewów za drzewa, działka do nasadzeń, procedura omówienie sprawdzenia żywotności nasadzeń.
14. Gatunki chronione, w tym w pasach drogowych, zawieszenie postępowania, pismo do strony, uzgodnienie z RDOŚ, procedura odmowy uzgodnienia przez ROOŚ.
15. Posadzenie krzewów za drzewa, przesadzenie drzewa w pasie drogowym.
16. Ochrona miejsc lęgowych w pasach drogowych, zawieszenie postępowania, odwieszenie postepowania, zawiadomienie strony o gatunkach chronionych.
17. Nasadzenia zastępcze, ustalenie kompensacji przyrodniczej.
18. Uzgodnienie projektu decyzji przez RDOŚ na zasadzie „milczącej zgody”, ustalenia warunku, uzgodnienia bez warunku RDOŚ.
19. Na jakie drzewa i krzewy nie obowiązuje zezwolenie w pasach drogowych?
20. Wyliczanie opłaty za usuwanie drzew.
21. Usuwanie topól nienależących do gatunków rodzimych z pasa drogowego.
22. Prowadzenie postepowania w przypadku decyzji zezwalającej bez nasadzeń – decyzja nakładająca ponowny warunek nasadzeń, egzekucja. 
23. Prace ziemne wykonywane w obrębie drzew z uwzględnieniem pasów drogowych.
24. Zabiegi pielęgnacyjne w pasach drogowych – zakres, termin, uszkodzenie, zniszczenie.
25. Postępowanie o ukaranie za usunięcie, uszkodzenie , zniszczenie drzew w pasie drogowym – kompetencje organów.
26. Jak obliczmy wysokość kary?
27. Umorzenie lub obniżenie wysokości kary.
28. Wyroki sądowe dot. usuwania zieleni w pasach drogowych.
29. Zdjęcia zadrzewień w pasach drogowych.
30. Wzory decyzji i dokumentów administracyjnych w postępowaniu o usunięcie drzew w pasach drogowych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast, starostw powiatowych urzędów marszałkowskich, zarządów zieleni, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek drogowych – zarządów dróg, zajmujący się ochroną zieleni, prawidłowym utrzymaniem i pielęgnacją zieleni. Do udziału zapraszamy także przedstawicieli firm zajmujących się nasadzeniami, pielęgnacją zieleni oraz wszystkich zainteresowanych problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Studium Podyplomowego – kierunek Ochrona Przyrody na Wydziale Leśnym AR w Krakowie, Rzeczoznawca NOT-SITO. Posiada ogromne doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska. Wykładowca przepisów dot. ochrony zieleni w jednostkach samorządowych i konsultant pracowników samorządowych w tym zakresie. Kilkuletni wykładowca przepisów ochrony zieleni na Akademii Rolniczej. Posiada kompleksową wiedzę z zakresu ochrony zieleni w powiązaniu z innymi przepisami ochrony środowiska oraz duże doświadczenie w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów. Kierownik Oddziału Zieleni Miejskiej w Krakowie w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 26 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia należy przesłać
do 5 marca 2024 r.