• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem obowiązku weryfikacji podmiotu przetwarzającego

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych z uwzględnieniem weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Prowadząca skupi się na podstawowych zagadnieniach ochrony danych osobowych z naciskiem na kwestie powierzenia a udostępnienia danych w sektorze publicznym. Podczas zajęć omówione zostaną instrumenty, jakie administrator może zastosować do weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Pamiętajmy, jak wskazał UODO że „samo podpisanie umowy powierzenia […] bez dokonania odpowiedniej oceny podmiotu przetwarzającego nie może być uznane jako realizacja obowiązku przeprowadzenia postępowania weryfikującego podmiot przetwarzający pod kątem spełnienia przez niego wymogów rozporządzenia 2016/679." W świetle kar, jakie nakłada Prezes UODO za brak weryfikacji podmiotów przetwarzających istotne jest omówienie tego zagadnienia i zaprezentowanie dotychczasowych doświadczeń w przedmiotowym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z powierzeniem i udostępnieniem danych osobowych.
• Poznanie podstawowych problemów i nieprawidłowości związanych z problematyką umów powierzenia danych i ich weryfikacji.
• Poznanie instrumentów i zasad weryfikacji podmiotu przetwarzającego.
• Zdobycie wiedzy z zakresu odpowiedzialności i kar za brak weryfikacji podmiotów przetwarzających.
• Poznanie dobrych praktyk i wskazówek z zakresu powierzenia danych i weryfikacji podmiotów przetwarzających.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w tym m.in. ankiet weryfikujących podmiot przetwarzający.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe zagadnienia RODO. Powierzenie a udostępnienie danych z uwzględnieniem współpracy pomiędzy jednostkami publicznymi.
2. Współpraca pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy – zasady i procedury:
• Gmina a OPS.
• Gmina a placówki oświatowe.
3. Powierzenie czy udostępnienie danych w związku z realizacją zadań własnych i zleconych:
- Policja.
- Prokuratura.
- Komornik.
- Lekarz medycyny pracy.
- Obsługa zewnętrza BHP.
- Obsługa BIP.
- Obsługa informatyczna.
4. Umowa powierzenia i jej elementy.
5. Weryfikacja podmiotu przetwarzającego dane.
6. Praktyczne instrumenty służące weryfikacji podmiotu przetwarzającego.
7. Procedura służąca weryfikacji podmiotu przetwarzającego.
8. Praktyczne przykłady ochrony danych osobowych i weryfikacji podmiotów przetwarzających.
9. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialni ochronę danych osobowych. Inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w jednostce, audytorzy, radcy prawni, kierownicy jednostek.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Tytuł doktora nauk prawnych obroniła w katedrze prawa administracyjnego. Rozprawę doktorską napisała nt. „Ograniczenia prawa do informacji w administracji publicznej w Polsce”. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w jednostkach publicznych. Partner kancelarii Radów Prawnych oraz Współtwórca ISZD zajmującego się wsparciem sektora publicznego w zakresie dotyczącym obsługi dotyczącej ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, informacji publicznej czy audytu. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz z tematyki dotyczącej samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 marca 2024 r.