• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Biuletyn Informacji Publicznej w praktyce. Publikacje w BIP z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 lutego 2024 r cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat właściwego zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z aktualnym orzecznictwem, a także o informacjach zamieszczanych w BIP w kontekście RODO.

Ważne informacje o szkoleniu

Zagadnienia związane z publikacją treści na Biuletynie Informacji Publicznej instytucji budzą nadal wiele kontrowersji i wątpliwości zwłaszcza jeśli dotyczą danych osobowych. Aby ustrzec się przed nieprawidłowościami i wyjaśnić wszelkie dyskusyjne kwestie proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli uporządkować wiedzę w zakresie właściwego przetwarzania danych osobowych w kontekście dostępu do informacji publicznej i zamieszczania ich w BIP. Podczas szkolenia, ekspert omówi najważniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych na stronie internetowej i BIP –ie.

Szkolenie poprowadzi certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, prowadzący od kilkunastu lat szkolenia dla administracji publicznej, wysoko oceniany za jasny sposób przekazywania wiedzy, zaangażowanie oraz wskazywanie wielu praktycznych przykładów. Opinie o szkoleniach eksperta: „Dziękuję za bardzo ciekawe i praktyczne szkolenie, a także za odpowiedzi na każde zadawane przeze mnie pytanie. Bardzo dziękuję za przekazanie tak solidnej wiedzy i w tak przystępnej formie.”

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie i przypomnienie wiedzy dotyczącej prawnych i praktycznych aspektów prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej jednostki w kontekście dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych.
 • Przedstawienie obowiązku przestrzegania przez podmioty publiczne czasowości przetwarzania danych i minimalizacji danych osobowych na stronie internetowej oraz w BIP-ie.
 • Analiza przykładów zamieszczania danych osobowych, które często wzbudzają niejasności i problemy m. in. zamówień publicznych, umów, oświadczeń majątkowych czy danych związanych z rekrutacją.
 • Omówienie stanowisk i decyzji UODO, a także sądów administracyjnych w sprawach dotyczących prowadzenia BIP-u.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków dotyczących właściwego prowadzenia BIP-u.
 • Nabycie kompetencji z zakresu zawierania umów powierzenia przetwarzania danych, odnoszących się do umów hostingowych oraz prowadzenia stron i portali internetowych.
 • Możliwość zapoznania się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z tematyki szkolenia, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dostęp do informacji publicznej:

 • kto ma obowiązek jej udostępniania?
 • co jest, a co nie jest informacją publiczną?
 • ograniczenia prawa do informacji.

2. Cel prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Wymagania prawne i formalne związane z prowadzeniem strony Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Publikacja informacji w BIP, a podstawowe zasady RODO:

 • wykonanie obowiązku informacyjnego,
 • zakres wymaganych informacji – ograniczenie celu przetwarzania,
 • przestrzeganie zasady minimalizacji danych – anonimizacja danych,
 • czas publikacji informacji – retencja danych (ograniczenie przechowywania),
 • zapewnienie prawidłowości i prawdziwości opublikowanych danych (rejestry zmian),
 • zapewnienie integralności i poufności publikowanych informacji.

5. Komunikaty RODO, polityka prywatności, polityka plików cookies – podobieństwa i różnice.
6. Typowe rodzaje danych osobowych, podlegające publikacji w BIP, w tym:

 • zamówienia publiczne,
 • nabór na wolne stanowiska pracy w administracji,
 • oświadczenia majątkowe,
 • wyniki kontroli,
 • transmisja obrad rady.

7. Dostęp do informacji o osobach, pełniących funkcje publiczne:

 • kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną?
 • ograniczenie ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne.

8. Publikacja informacji o „szeregowych” pracownikach:

 • udostępnianie służbowych danych kontaktowych,
 • publikowanie wizerunku pracownika.

9. Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych z:

 • podmiotami świadczącymi usługi hostingowe, serwisowe,
 • w zakresie utrzymania stron www oraz innych rodzajów usług, związanych z prowadzeniem stron i portali internetowych.

10. Service Level Agreement (SLA) – co to jest i kiedy jest wymagane? 
11. Zamieszczanie odnośników do stron internetowych innych podmiotów oraz korzystanie z portali internetowych (społecznościowych).
12. Decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wybrane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych związane z prowadzeniem BIP.
13. Dyskusja, konsultacje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony danych, administratorzy systemów informatycznych, informatycy, osoby odpowiedzialne za obsługę BIP, stron internetowych i serwisów społecznościowych jednostek sektora publicznego, osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie jednostki z zasad przestrzegania RODO w kontekście przetwarzania danych osobowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 marca 2024 r.