• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo Budowlane. Analiza aktualnie obowiązujących przepisów i przegląd zmian wprowadzonych w 2023 r.

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym.Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanych zajęć jest przedstawienie stale nowelizowanych przepisów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia inwestycji budowlanych. Zagadnienia omówimy w kontekście obowiązujących regulacji z zaznaczeniem ostatnich zmian i przedstawieniem tych, które są jeszcze przed nami.
Co się zmieniło:
• Możliwość złożenia projektu budowlanego w wersji elektronicznej.
• Centralny rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi – system c-ERUB.
• Portal e-Budownictwo na razie jako generator formularzy.
• Elektroniczna książka obiektu budowlanego, system c-KOB – możliwy do zastosowania od 1 stycznia 2023 r.
• Elektroniczny dziennik budowy – system EDB – działa od 27 stycznia 2023.
Takie zaprezentowanie zagadnień wpłynie na sprawniejszy przebieg postępowania i uniknięcie błędów proceduralnych. Tematyka szkolenia dotyczy zarówno uczestników procesu budowlanego czyli inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak i właścicieli, zarządców, zobowiązanych do podejmowania działań budowlanych zapewniających właściwy stan techniczny ich nieruchomości i położnych na nich obiektów budowlanych oraz dla administracji architektoniczno-budowlanej i służb nadzoru budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu Prawa budowlanego i prowadzenia inwestycji budowlanych.
• Omówienie ostatnich zmian z zakresu ustawy prawa budowlanego wprowadzonych w życie w 2023 r.: Elektroniczny dziennik budowy, system c-KOB, system c-ERUB, zmiany dot. decyzji o pozwoleniu na budowę.
• Omówienie zasad dotyczących kwestii budowlanego procesu inwestycyjnego w kontekście regulacji nie tylko procedur prawa budowlanego, ale także szeregu innych ustaw związanych z: planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem przestrzennym, zamówieniami publicznymi, ochroną konserwatorską, itd.
• Wskazanie sposobów postępowania i stosowania ciągle modyfikowanych przepisów, tak aby uniknąć ewentualnej odpowiedzialności, czy to związanej z naruszeniem dyscypliny budżetowej, czy wręcz odpowiedzialności karnej, która może być związana z tzw. samowolą budowlaną i innymi działaniami, niezgodnymi z coraz bardziej złożonymi przepisami.
• Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości i problemów.
• Uzyskanie odpowiedzi na wątpliwości i pytania związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie, aktualny obszar zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane. Prawo budowlane w całości systemu regulującego działalność inwestycyjną w budownictwie.
2. Krótkie omówienie ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego.
3. Elektronizacja procesu budowlanego:

• Centralny rejestr uprawnień budowlanych.
• Portal e-Budownictwo.
• Elektroniczny dziennik budowy.
• Cyfrowa książka obiektu budowlanego.
4. Wybrane regulacje obecnej ustawy:
• Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, w tym obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, definicje Prawa zamówień publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności.
• Procedury prowadzące do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych - decyzja o pozwoleniu na budowę.
- Obszar oddziaływania obiektu i wyznaczenie stron postępowania, konsekwencje możliwych do popełnienia błędów przy ich wyznaczaniu.
- Wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością.
- Zakres sprawdzenia projektu budowlanego, ewentualne postanowienia w sprawie tzw. braków, wydawanie decyzji, kwestia jej wykonalności i ostateczności, procedury odwoławcze, termin ważności decyzji i ewentualne przeniesienie decyzji na inny podmiot.
• Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowanych.
- Katalog realizacji zwolnionych z obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany w zakresie koniecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.
- Dokumenty wymagane do zgłoszenia, ich uzupełnienia i terminy. Milcząca akceptacja organu lub wydanie zaświadczenia. Problem właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania robót.
- Uwarunkowania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i ochronie zabytków.
• Przebieg procesu budowlanego i podstawowe obowiązki jego uczestników – inwestor, projektant, kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego.
• Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, kolejne nowe regulacje obowiązujące od 20 września 2020 roku, projekt zamienny i zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę.
• Procedury kończenia budowy – przygotowanie dokumentacji powykonawczej, pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, stanowiska inspekcji sanitarnej i straży pożarnej i ich konsekwencje dla możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zakres końcowej kontroli służb nadzoru budowlanego, warunkowe pozwolenie na użytkowanie.
5. Co przyniesie najbliższa przyszłość – prognoza dalszych zmian i oczekiwanie na nowe akty wykonawcze.
6. Dyskusja podsumowująca, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów administracji publicznej wydziałów budownictwa, administracji architektoniczno-budowlanej i służb nadzoru budowlanego, inwestorów, projektantów, kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, właścicieli i zarządców nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo –dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko –Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1300 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 lutego 2024 r.