• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady wyceny nieruchomości wynikające z bieżącego stanu prawnego, czyli jak sprawnie ocenić i stosować operat szacunkowy wartości nieruchomości z punktu widzenia zamawiającego?

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Operaty Szacunkowe będące bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia Gospodarki Nieruchomościami w świetle najnowszego rozporządzenia.

Ważne informacje o szkoleniu

• Operat szacunkowy nieruchomości to podstawowy dokument dla wszystkich, którzy zajmują się rynkiem nieruchomości albo w nim uczestniczą – zarówno z poziomu administracji, jak i zarządców nieruchomości, deweloperów, pośredników, inwestorów ogólnie nazywanych tu zamawiającymi. Operat szacunkowy, jako podstawowe narzędzie w rękach zamawiających i wynikające z niego wartości nieruchomości mogą wywoływać określone skutki prawne z obciążeniem dla zamawiających. Wadliwe operaty mogą być podważane przez zainteresowanych stąd ich prawidłowa ocena przez zamawiającego to oszczędność czasu, pieniędzy i bezpieczeństwo prawne.
• Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy zagadnienia z opracowywania operatów szacunkowych nieruchomości w świetle nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości. Wskażemy konsekwencje wprowadzonych zmian i ich skutki dla dotychczasowej praktyki, co pozwoli na sprawniejszą realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, nakładaniem danin i podatków, rozstrzygania spraw administracyjnych i cywilnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu określania wartości nieruchomości.
• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu właściwego dokonywania oceny, badania prawidłowości sporządzenia i weryfikacji operatu szacunkowego nieruchomości.
• Dowiesz się:
- Jak oceniać operat szacunkowy zgodnie z prawem w sytuacji, gdy jest to opracowanie autorskie zawierające wiadomości specjalne?
- Gdzie jest granica tej oceny?
- Jak daleko może sięgać ocena operatu przez zamawiającego w jego treść?
- Jak czytać i rozumieć operat szacunkowy?
• Poznasz najczęściej występujące nieprawidłowości w procedurze opracowywania i analizy operatów szacunkowych oraz praktyczne wskazówki prawidłowego postępowania by w przyszłości unikać błędów.
• Poznanie katalogu kryteriów oceny i zakresu oceny w toczącym się postępowaniu oceny.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych związanych z tematyką szkolenia: prezentacji, zbioru orzecznictwa i źródeł piśmienniczych, krótkiego filmiku - animacji dotyczącego schematu postępowania przy ocenie operatu szacunkowego, wzorów niektórych pism, np. protokołu odbioru usługi szacowania nieruchomościami, pisma - zarzuty do opinii biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dlaczego należało wydać nowe rozporządzenie w sprawie wycen? Geneza nowych przepisów.
2. Zakres i przedmiot regulacji rozporządzenia z września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości.
3. Jak definiuje się nieruchomości na potrzeby wyceny?
4. Różne podejścia do wyceny.
5. Podejście porównawcze i dochodowe oraz stosowane w nich metody.
6. Podejście mieszane i stosowane metody wyceny.
7. Podejście kosztowe.
8. Szacowanie gruntów rolnych i leśnych.
9. Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności.
10. Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego.
11. Określanie wartości prawa użytkowania, służebności gruntowej i służebności osobistej.
12. Określanie wartości służebności przesyłu ustanowionej dla urządzeń przesyłowych. Pas służebności przesyłu - definicja i źródła jego ustalania.
13. Określanie wartości nieruchomości będącej przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, użyczenia albo innej umowy o korzystanie z nieruchomości.
14. Ustanie wartości dla potrzeb opłaty adiacenckiej.
15. Określanie wartości nieruchomości dla ustalenia wysokości odszkodowań, opłaty planistycznej lub ceny wykupu.
16. Określanie wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
17. Wyceny dla lokali.
18. Określanie wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej dla celu oddania tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo dla celu aktualizacji opłat rocznych.
19. Określanie wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości oddawanej w trwały zarząd lub na potrzeby aktualizacji opłat rocznych.
20. Określanie wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Polski.
21. Określanie wartości nieruchomości na potrzeby regulacji spraw majątkowych kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych.
22. Określanie wartości nieruchomości zwracanej w przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej.
23. Określanie wartości nieruchomości na potrzeby zobowiązań podatkowych.
24. Indywidualne potrzeby inwestora a wycena.
25. Określanie wartości nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych z mocy prawa przeznaczonych na drogi publiczne.
26. Określanie wartości nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych z mocy prawa przeznaczonych na linie kolejowe.
27. Określanie wartości nieruchomości dla ustalenia odszkodowania za jej wywłaszczenie - prawo dożywocia, prawa rzeczowe i inne prawa obciążające nieruchomość.
28. Określanie zmniejszenia wartości nieruchomości.
29. Określanie wartości nieruchomości w związku z procedurą oceny zdolności kredytowej.
30. Określanie wartości gruntów pod wodami.
31. Określanie wartości nieruchomości zabytkowych.
32. Określanie wartości nieruchomości położonych na złożach kopalin.
33. Określanie wartości nieruchomości zbywanej bezprzetargowo w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
34. Inne szczególne wyceny.
35. Szacowanie szkód i nakładów.
36. Treść i skład operatu według nowych przepisów.
37. Współczynniki stosowane przy wycenie.
38. Kryterium formalne oceny operatu.
39. Kryterium rzeczowe oceny operatu.
40. Kryterium logiczne oceny operatu.
41. Kryteria wynikające z przepisów dot. zasad sporządzania wycen oceny operatu.
42. Kiedy nie wystarczy „zwykła” ocena dowodu a kiedy będzie miał zastosowanie art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – skierowanie operatu do oceny przez organizację rzeczoznawców.
43. Elementy mogące podlegać ocenie bez posiadania wiedzy specjalnej z zakresu wycen nieruchomości.
44. Wyjaśnienia biegłego. Uzupełnienia do operatu.
45. Kontroperat w postępowaniach.
46. Umowa i okres oceny operatu.
47. Tezy orzecznictwa – przegląd. Linie orzecznicze. Zastosowanie w praktyce wykładni prawnych.
48. Podsumowanie dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szeroko rozumiana grupa zamawiających wyceny nieruchomości, jak administracja publiczna, sądy, organy podatkowe, inwestorzy, zarządcy nieruchomości, bankowcy, pośrednicy nieruchomości, państwowe przedsiębiorstwa lub osoby prawne takie jak np. Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 czerwca 2024 r.