• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Majątek w państwowych i samorządowych instytucjach kultury – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie zarządzanie majątkiem instytucji kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Zagadnienia związane z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest właściwe prowadzenie ewidencji, poprawna klasyfikacja majątku – w zależności od źródeł finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja a także inwentaryzacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nierzadko wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych. Prowadząca w przystępny sposób przybliży Państwu obowiązujące uregulowania prawne (po zmianach przepisów), omówi dokumenty wewnętrze i procedury, które powinny mieć zastosowanie w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wskazanie obszarów ryzyka oraz ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie aktualnej problematyki inwentaryzacji – w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem zmian przepisów.
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji dotyczących klasyfikacji, ewidencji oraz wyceny środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych.
  • Wskazanie i omówienie metod, dozwolonych uproszczeń w rachunkowości oraz ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w obszarze ewidencji i inwentaryzacji muzealiów.
  • Poznanie zasad i metod amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Poznanie tzw. specyficznej formy inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych metodą corocznego uzgadniania stanów oraz zasad i techniki przeprowadzania skontrum.
  • W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają pakiet wzorcowych zarządzeń i procedur wewnętrznych przydatnych do prawidłowego prowadzenia ewidencji zasobów majątkowych, amortyzacji i dokonywania inwentaryzacji w instytucjach kultury.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2. Przekazanie majątku dla instytucji kultury  – najczęściej popełniane błędy formalne w przekazywaniu majątku.
3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.
4. Klasyfikacja Środków Trwałych – Rozporządzenie z 2016 r.  i  KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”:
• obiekty pojedyncze,
• obiekty zbiorcze.
5. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych –  z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
• syntetyczna,
• analityczna,
• pozabilansowa,
• regulacje w polityce rachunkowości,
• miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie  – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
• środki trwałe – ich przyporządkowanie  do 10 tys. zł i powyżej 10 tys. zł, w tym: umorzenie i amortyzacja,
• wartości niematerialne i prawne –  system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
7. Ewidencja księgowa  materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) –  oraz  ich  odpisy aktualizacyjne.
8. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz określenie: 
• ceny nabycia, 
• kosztu wytworzenia, 
• wartości godziwej,
• trwałej utraty wartości.
9. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego  – kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
• ulepszenia środków trwałych i ich rodzaje,
• nakłady na bieżącą eksploatację – remont ,konserwacja, części.
10. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
11. Likwidacja środków trwałych.
12. Inwentaryzacja środków trwałych
,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz  inwestycji:
• rodzaje, 
• terminy, 
• metody, 
• organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11;
13. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracownicy merytoryczni instytucji kultury odpowiedzialni za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, dyplomowana główna księgowa z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autorka i współautorka wielu pozycji książkowych oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 9 października 2023 r.