• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Reforma planowania przestrzennego - przegląd zmian. Śląskie Forum Prawników Samorządowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na stacjonarne zajęcia praktyczne, na których zaprezentujemy zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza duże zmiany od wprowadzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego przez tworzenie gminnych standardów urbanistycznych, aż do partycypacji społecznej systemu planowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy spotkania:
• Zdobędą, uzupełnią i uporządkują wiedzę z zakresu planowania przestrzennego.
• Poznają najważniejsze zmiany w systemie planowania przestrzennego. 
• Zostaną przygotowani, a także podniosą kwalifikacje oraz kompetencje w zakresie stosowania przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz opracowania dokumentów planistycznych.
• Przedyskutują trudne kwestie dotyczące zmian w zakresie planowania przestrzennego z ekspertem praktykiem.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Założenia reformy systemu planowania przestrzennego w 2023 r.
2. Zmiany w systemie aktów planistycznych gminy – rodzaje, charakterystyka, procedury – wprowadzenie.
3. Likwidacja studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego.
4. Plan ogólny gminy jako nowy instrument planistyczny o zasięgu gminnym i charakterze obligatoryjnym.
5. Nowe definicje ustawowe. 
6. Wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej – zakres stosowania – przebieg procedury. 
7. Zmiany w zakresie procedowania decyzji o warunkach zabudowy.
8. Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne.
9. Nowe zasady partycypacji społecznej w procedurach planistycznych.  
10. Rejestr urbanistyczny.
11. Zmiany w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych, członkowie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, radcy prawni, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego, wszystkie osoby zainteresowane zmianami w planowaniu przestrzennym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: Członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w ramach składki, pozostałe osoby: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 grudnia 2023 r.