• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak pisać prosto, jasno i zwięźle? Redagowanie pism urzędowych zgodnie z zasadami prostego języka

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z redagowania pism urzędowych, podczas którego zapoznają się Państwo m.in. z zasadami poprawności językowej przy tworzeniu dokumentów urzędowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Umiejętność poprawnego i sprawnego przekazywania myśli jest szczególnie ważna w pracy urzędnika, gdyż nie tylko świadczy o jego kompetencji, lecz także wpływa na komunikatywność tekstu. Podczas proponowanego szkolenia:
• Przeanalizujemy zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej poprawności językowej - obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych.
• Omówimy najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.
• Przestawimy zagadnienia z zakresu etykiety językowej w urzędzie.
Szkolenie ma charakter konwersatoryjny – warsztatowy oraz case study. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne - zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom szkolenia, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.
• Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności które pozwolą na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie uczestnicy będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
2. Zagadnienia dotyczące ortografii:
• Użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej „nie”, najnowsze zmiany w zakresie ortografii.
• Zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych.
• Zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń.
• Najtrudniejsze zagadnienia interpunkcyjne.
3. Odmiana wyrazów kłopotliwych m.in. odmiana nazwisk.
4. Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
5. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
6. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
7. Prosty język w korespondencji oficjalnej:
• Na czym polega i dlaczego warto go stosować?
• Techniki, narzędzia i zasady ułatwiające proste pisanie.
• Upraszczanie języka w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej m.in. pisma urzędowe, regulaminy, instrukcje.
8. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
9. Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
10. Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność, komunikacja bez żargonu i pustosłowia.
11. Spójność i kompozycja tekstu.
12. Najnowsze polskie słownictwo m.in. zapożyczenia, wyrazy modne.
13. Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe) – struktura, budowa i standaryzacja tekstu, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące.
14. Prawidłowe pod względem technicznym rozmieszczenie tekstu w piśmie urzędowym.
15. Zasady netykiety.
16. Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.
17. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji publicznej. Dostosowane jest do wymagań prostego języka w służbie cywilnej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Językoznawca, wykładowca, redaktor. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, wydawnictwach naukowych i edukacyjnych, a także jako wykładowca kultury języka i prostego pisania na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych dla kontrolerów/audytorów wewnętrznych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: prostej polszczyzny w urzędzie, redagowania pism urzędowych, poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji elektronicznej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji, komunikacji medialnej. Zajęcia dydaktyczne (w ramach szkoleń zamkniętych) przeprowadziła m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ambasady RP w Paryżu, Inspekcji Weterynaryjnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim, Archiwów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto przeprowadziła ponad 100 godzin szkoleń otwartych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 grudnia 2023 r.