• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury administracyjne i elektronizacja w 2023 r. Obowiązki organów administracji i stron postępowań administracyjnych

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, wprowadzając nowe standardy wymiany korespondencji i zastępując, co do zasady, w odniesieniu do podmiotów publicznych – korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi obowiązkami, a uzyskane informacje i wskazówki pozwolą na przygotowanie organizacji do sprawnego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną. Omówione będą również zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) z dnia 28 kwietnia 2022 r. Zmiany dotyczące e-doręczeń wymuszają aktualizację wiedzy dotyczącej prawidłowego stosowania procedury administracyjnej, mającej decydujący wpływ na wynik pracy każdego organu administracyjnego.

Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka, realizująca szkolenia dla administracji publicznej, a jednocześnie członek etatowy SKO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ich właściwego stosowania w codziennej praktyce orzeczniczej w odniesieniu do obowiązku stosowania e-doręczeń od 10.12.2023 r.
 • Uporządkowanie wiedzy w zakresie m in. prawidłowego wszczynania postępowania, oceny swojej właściwości, odpowiedniego doręczania pism i decyzji, umiejętności komunikacji ze stroną, z zapewnieniem jej gwarancji procesowych, właściwego formułowania: protokołów sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania, podstawy prawnej decyzji oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego, podejmowanych rozstrzygnięć administracyjnych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, uzyskania wskazówek i podpowiedzi z zakresu tematyki zajęć.

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu nabyć następujące umiejętności:

 • stosowania w codziennej praktyce urzędniczej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • odpowiedniego doręczania pism i decyzji, a także oceny prawnej, czy doręczenie było skuteczne czy nieskuteczne oraz wskazania, czy doręczone orzeczenia weszły do obrotu prawnego,
 • komunikacji ze stroną z zapewnieniem jej gwarancji procesowych,
 • właściwego formułowania wezwań i protokołów, sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania,
 • właściwego formułowania podstawy prawnej decyzji oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych rozstrzygnięć administracyjnych,
 • oceny dowodów zgromadzonych w postępowaniu oraz różnej wagi poszczególnych dowodów,
 • oceny konieczności zawieszenia postępowania administracyjnego w prowadzonej sprawie,
 • stosowania nowych przepisów k.p.a., wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady ogólne k.p.a. – jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne?
 2. Podstawy prawne - zmiany wprowadzone w k.p.a. w 2021 r.
 3. Termin wdrożenia rozwiązań technicznych, niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 4. Zasada pisemności postępowania administracyjnego w praktyce działania organów administracji.
 5. Stosowanie znowelizowanych przepisów k.p.a. w okresie po 10 grudnia 2023 r.
 6. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego a publiczna usługa hybrydowa.
 7. E-PUAP - zasady działania po wejściu w życie doręczeń elektronicznych w administracji – jak informować stronę o zmianach w zasadach korzystania z systemu E-PUAP?
 8. Wszczęcie postępowania na piśmie – papierowe i elektroniczne – jak powiadomić stronę w pomocy społecznej, jeśli posiada pełnomocnika – czy można wysyłać listy papierowo czy tylko na adres profesjonalnego pełnomocnika?
 9. Kierowanie pism do organu a kierowanie pism do strony - różnice. W jakiej formie po 10 grudnia strona może wnieść podanie? Zmiany dotychczasowych reguł.
 10. Komunikacja elektroniczna z innymi organami - czy organ może wysyłać pisma papierowe do innych organów? Sprawdzanie adresów w BAE - baza adresów elektronicznych.
 11. Podpisywanie pism - papierowych i elektronicznych – zasady.
 12. Pouczenia kierowane do stron – w zakresie podpisów, formy wnoszenia podania, uzupełniania podania, pozostawiania podania bez rozpoznania.
 13. Doręczenia pism, wezwań decyzji po 10 grudnia 2023 r. - zasady, kolejność form doręczenia.
 14. Posiadanie adresu do doręczeń przez organ.
 15. Posiadanie adresu do doręczeń przez stronę - podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Co zrobić w sytuacji, gdy strona nie posiada adresu a ma taki obowiązek?
 16. Sprawdzanie w bazie danych czy strona postępowania posiada adres do doręczeń elektronicznych.
 17. Osoby wykluczone cyfrowo - zasady działania stron postępowania i organu względem tych stron.
 18. Skuteczność doręczeń i wpływ na postępowanie w zakresie wezwań.
 19. Skuteczność doręczenia a wejście decyzji do obrotu prawnego.
 20. Wykonalność decyzji a nieprawidłowe doręczenie.
 21. Przekazywanie odwołania do organu II instancji – jakie dokumenty są możliwe do przesłania elektronicznie, a jakie drogą pisemną papierową?
 22. Prowadzenie postępowania zgodnie z regułami określonymi w k.p.a. - wyjaśnianie sprawy, zbieranie dowodów.
 23. Reprezentacja strony w postępowaniu a doręczenia, w tym elektroniczne.
 24. Ocena materiałów zebranych w sprawie.
 25. Wydawanie rozstrzygnięcia i jego doręczenie.
 26. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji publicznej, w tym jst oraz ich jednostek organizacyjnych, stosujący przepisy k.p.a., zarówno doświadczeni w prowadzeniu postępowań administracyjnych, jak również zaczynający pracę w jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla gmin i powiatów w całym kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 grudnia 2023 r.