• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w świetle wytycznych archiwów państwowych

Przy zgłoszeniach do 8 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy zasady postępowania z dokumentacją dotyczącą spraw pracowniczych, w szczególności w związku z jej możliwą elektronizacją, procedurą skracania okresu przechowywania dokumentów, porządkowaniem i archiwizacją w świetle wytycznych archiwów państwowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Pozyskanie, uzupełnienie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji.
  • Nabycie umiejętności w zakresie archiwizacji tej dokumentacji w świetle wymagań archiwów państwowych oraz ustalania okresów przechowywania.
  • Możliwość skonsultowania z ekspertem problematycznych kwestii z zakresu omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej przed 1 stycznia 2019 r. a rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019r.
2. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą:
• Kodeks pracy i akty wykonawcze do Kodeksu pracy.
• Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi.
• Regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO).
• Wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
3. Układ, gromadzenie i elektronizacja dokumentacji pracowniczej:
• Zasady układu i zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie).
• Czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?
• Techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych.
4. Wartościowanie archiwalne i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej:
• Wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej.
• Zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy?
• Jaki jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach.
5. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej:
• Zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych.
• Zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej.
• Zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym.
• Porządkowanie akt osobowych.
• Czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych?
• Sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne.
• Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.
6. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek do spraw pracowniczych (osobowych), koordynatorzy czynności kancelaryjnych, archiwiści lub osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji, kadra kierownicza.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2023).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 17 stycznia 2024 r.