• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowy obowiązek w zakresie kontroli podmiotów zobowiązanych do wdrożenia standardów ochrony małoletnich oraz zasad bezpiecznej rekrutacji personelu. Zadania kontrolne organów prowadzących jednostki oświatowe, organów nadzoru pedagogicznego, PIP i NFZ

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 24 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą żłobki i kluby dziecięce - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki w zakresie ochrony małoletnich.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie „Lex Kamilek” wprowadziła szereg zmian w przepisach ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Przepisy, które już weszły w życie, nakładają obowiązek bardzo dokładnego sprawdzania kandydatów do pracy, a także osób, które w ramach podmiotu zobowiązanego będą dedykować swoje działania małoletnim. Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304, 1606) wskazuje wiele podmiotów i instytucji zobowiązanych do kontroli, czy w/w rozwiązania w zakresie wdrożenia standardów i bezpiecznej rekrutacji personelu zostały wprowadzone.

Przepisy nakładają obowiązek sprawowania kontroli odpowiednio według właściwości rzeczowej i miejscowej na:

  1. wójtów burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw lub urzędników przez nich upoważnionych, w tym straże miejskie,
  2. organy prowadzące jednostki oświatowe, w tym te organy, które nie są samorządami,
  3. organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad jednostką oświatową (kuratoria oświaty),
  4. Państwową Inspekcję Pracy, która w zakresie swojej właściwości jest uprawniona do kontroli wykonywania przez pracodawcę jednego z obowiązków bezpiecznej rekrutacji personelu,
  5. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który w zakresie swojej właściwości jest uprawniony do kontroli wykonywania w/w obowiązków przez pracodawcę lub organizatora.

Zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu w/w problematykę, wyrażając nadzieję, iż tak zorganizowana jego formuła i tematyka przyczyni się do bezproblemowej realizacji nowego zadania oraz podniesienia poziomu wiedzy i tym samym kompetencji kadry urzędniczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekazanie wiedzy na temat standardów ochrony małoletnich i bezpiecznej rekrutacji personelu.
  • Przekazanie wiedzy dot. obszarów regulacji i treści merytorycznych, które winne być w tych procedurach zamieszczone, terminów wdrożenia procedur oraz podmiotów zobowiązanych do ich wprowadzenia.
  • Przygotowanie kadry do sprawowania kontroli w powyższym zakresie, do stosowania procedur kontrolnych, w tym upoważnień i zawiadomień.
  • Udział w szkoleniu pozwoli pracownikom zapoznać się i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich i tym samym pozwoli podnieść świadomość pracowników do realizacji obowiązków kontrolnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie - uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Kto to jest małoletni, nieletni, młodociany? – podstawy rozróżnienia.
3. Nowe obowiązki w zakresie bezpiecznej rekrutacji personelu – poszerzone, trudne i budzące zdziwienie pracodawców oraz kandydatów do pracy.
4. Tryb i terminy stosowania bezpiecznej rekrutacji personelu w podmiotach zobowiązanych.
5. Na co zwrócić uwagę kontrolując obowiązek bezpiecznej rekrutacji personelu?
6. Standardy Ochrony Małoletnich - czym są a czym nie są?
7. Standardy Ochrony Małoletnich a polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem - czy to to samo?
8. Podmioty zobowiązane do wdrożenia Standardów i specyfika ich stosowania ze względu na charakter działalności podmiotu.
9. Jakie obszary uregulowań powinny zawierać Standardy Ochrony Małoletnich?
10. Tryb i terminy wdrożenia standardów w podmiotach zobowiązanych.
11. Pracownicy, na których spoczywa obowiązek stosowania Standardów Ochrony Małoletnich (obowiązki pracownika jednostki, obowiązki dyrektora jednostki).
12. Trzy rodzaje obszarów interwencji - podstawy prawne, obowiązki, działania, instytucje zawiadamiane.
13. Podmioty sprawujące kontrolę nad wprowadzeniem Standardów Ochrony Małoletnich i stosowaniem bezpiecznej rekrutacji personelu:
a) organy wykonawcze w samorządach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa);
b) organy prowadzące jednostki oświatowe;
c) organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad jednostką oświatową;
d) Państwowa Inspekcja Pracy;
e) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
14. Upoważnianie do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
15. Wykonywanie obowiązków kontrolnych w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierujemy do sekretarzy odpowiednio gmin i powiatów oraz pozostałych pracowników biorących udział w rekrutacji na stanowiska urzędnicze w tym również w urzędach marszałkowskich oraz do cuwów, zeasów, itp., straży gminnych, organów prowadzących niesamorządowe jednostki oświatowe, pracowników kuratoriów oświaty, PIPu i NFZ-tu, osób upoważnionych i zainteresowanych niniejszą problematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener, realizujący szkolenia z zakresu ustroju i struktury oświaty w jst, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych, dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji, m. in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych, publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty, a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jst, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty, jak i innym pracownikom tego sektora.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 24 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 czerwca 2024 r.