• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian. E-doręczenia a e-PUAP. Wydawanie decyzji administracyjnych. Zagadnienia praktyczne

online
Potwierdzone

Cena: 770 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 lutego 2024 r. cena wynosi 699 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w dwudniowych warsztatach, podczas których kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego. Częste zmiany ustaw i orzecznictwa powodują, że nawet praktycy z doświadczeniem administracyjnym potrafią „zgubić się” w gąszczu przepisów, dlatego proponowane szkolenie pozwoli usystematyzować i uaktualnić wiedzę, dzięki m.in.:
• przypomnieniu zasad: prawidłowego liczenia terminów, skutecznego doręczania w kraju i za granicę, w tym doręczenia elektronicznego,
• analizie zmian, wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców,
• omówieniu najnowszych regulacji dotyczących e-doręczeń, w tym Publicznej Usługi Doręczenia Elektronicznego i Publicznej Usługi Hybrydowej.
Zajęcia będą miały charakter wykładowo – warsztatowy, będą także poparte licznymi przykładami, a po każdym module uczestnicy rozwiążą praktyczne przypadki, przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i ugruntowanie wiedzy praktycznej dotyczącej stosowania prawidłowych procedur w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, kończących się wydaniem decyzji administracyjnej.
• Zapoznanie z najnowszymi zmianami przepisów w zakresie procedury k.p.a. oraz poznanie najczęściej popełnianych błędów proceduralnych w prowadzonych postępowaniach oraz w wydawanych decyzjach administracyjnych.
• Zrozumienie pojęcia „konta w systemie teleinformatycznym organu”.
• Poznanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Czy miesiąc to 30 dni?
- Jaka jest skuteczność „podwójnego awizo” i jak fikcja doręczenia ma się do ostateczności i prawomocności decyzji administracyjnej?
- Czy datą wszczęcia postępowania jest dzień złożenia wniosku, czy też dzień jego uzupełnienia, jeśli wniosek był niekompletny?
- Czy możemy przedłużyć postępowanie od razu, np. o 3 miesiące?
- Jaka jest różnica między ostatecznością a prawomocnością decyzji?
- Jaka jest skuteczność wycofania złożonego wcześniej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę?
- Czy możemy wydać decyzję stronie, która nie odebrała jej w terminie, po „podwójnym awizowaniu”?
- Czy wniosek złożony mailem można pozostawić bez rozpoznania i na niego nie odpowiadać? - nowe uregulowanie.
- Czy możemy stronie udostępnić treść skargi lub dane skarżącego, jeśli skarga znajduje się w aktach sprawy?
- Jaka jest różnica pomiędzy e-PUAP a e-doręczeniami?

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I -6 marca
1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
• Nowe brzmienie zasady pisemności, załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji - zastosowanie praktyczne, „prostota i szybkość postępowania”.
• Zasada współdziałania organów. Jak reagować w przypadku braku odpowiedzi innego organu administracji w terminach przewidzianych przepisami prawa? Współdziałanie organów jako obowiązek. Zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania.
• Zasada rozstrzygania wątpliwości, co do treści normy prawnej, na korzyść strony. Czy w praktyce administracyjnej, w postępowaniach I instancji można ją skutecznie zastosować?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej, biorący udział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i wydający decyzje administracyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne jst. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 770 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 lutego 2024 r. cena wynosi 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2024 r.