• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kodeks postępowania administracyjnego. Aktualne zagadnienia. Doręczenia elektroniczne w k.p.a.

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie online z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

W ostatnich latach wprowadzono liczne zmiany w przedmiocie ogólnego postępowania administracyjnego i nastąpił znaczący wzrost jego elektronizacji, wynikający z rozwoju informatyzacji podmiotów i usług publicznych. Ustawa o doręczeniach elektronicznych wdrożona w pełnym zakresie w grudniu 2023 r. nakłada nowe obowiązki na wszystkie organy administracji publicznej, w tym organy samorządu terytorialnego.
• Proponujemy zatem Państwu udział w szkoleniu, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego po wejściu w życie ww. zmian.
• Podczas zajęć przedstawimy zmiany wprowadzone nowelizacjami z ostatnich lat i ich wpływ na prowadzenie postępowania oraz omówimy aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.
• Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom związanym z nowymi rozwiązaniami, jakie instytucje wdrożyły i stosują od 10.12 2023 r. w zakresie doręczeń w odniesieniu do Kodeksu postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie podstawowych zagadnień związanych z doręczeniami elektronicznymi, z uwzględnieniem Prawa pocztowego oraz kilku rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych w postępowaniu administracyjnym, w tym kwestii doręczeń z zagranicy.
• Uzyskanie informacji:
- jak zarządzać adresem do doręczeń administracyjnych,
- jakie są zasady i terminy doręczeń hybrydowych,
- jak wygląda kwestia reklamacji do operatora, odpowiedzialnego za doręczenia elektroniczne.  
• Poznanie zmiany przepisów k.p.a. w zakresie:
- zasady pisemności prowadzonego postępowania (art. 14 k.p.a.),
- przepisów o doręczeniach i doręczeniach elektronicznych (art. 39-49 k.p.a.),
- pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym,
- wydawania decyzji.
• Przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.
• Otrzymanie odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, m.in.:
- ile będzie kosztowała urząd usługa doręczania hybrydowego?
- czy można przeprowadzić rozprawę administracyjną online?
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, które będą zawierały m.in. Kodeks postępowania administracyjnego z zaznaczonymi nowelizowanymi przepisami i uzasadnieniem ustawy oraz harmonogram wdrożenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych, w tym m. in.:
• Ewolucja rozwiązań prawnych w zakresie doręczeń elektronicznych.
• Ratio legis wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Środki komunikacji elektronicznej.
• Funkcjonowanie krajowego systemu doręczeń.
• Harmonogram wprowadzanych zmian.
2. Podstawowe kategorie pojęciowe związane z doręczeniami elektronicznymi:
• Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Publiczna usługa rejestrowana.
• Publiczna usługa hybrydowa.
• Rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych.
3. Zmiany w zakresie doręczania pism zawarte w k.p.a.:
• Zasady doręczeń w k.p.a.
• Doręczenia do państw UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państw-członków EOG oraz reszty państw na świecie.
• Ewolucja przepisów o doręczeniach elektronicznych w k.p.a.
• Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń.
• Urzędowe poświadczenie nadania i dowody doręczeń elektronicznych.
• Data doręczenia pisma doręczanego w formie elektronicznej.
• Prawne skutki doręczeń i konsekwencje doręczenia pisma w sposób niezgodny z prawem.
4. E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym:
• Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie adresu do doręczeń elektronicznych i elektronicznej skrzynki doręczeń.
• Bazy adresów elektronicznych BAE:
- Zakres przetwarzanych danych.
- Podstawa wpisu do bazy.
- Aktualizacja wpisu do bazy.
- Aktualizacja danych.
• Zasady funkcjonowania konta powiązanego z E-PUAP.
• Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami publicznymi.
5. Przykłady praktyczne - omówienie połączone z dyskusją z uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej, w tym samorządowej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks postępowania administracyjnego i wydają decyzje administracyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, zatrudniona na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Doświadczony wykładowca otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu e-doręczeń i postępowania administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całej Polski. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień w okresie ostatnich kilku lat znajdują się liczne urzędy gmin, starostwa powiatowe, ale także KG Policji, czy Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wielokrotny prelegent na wielu Forach Sekretarzy jst oraz narad dyrektorów urzędów wojewódzkich, nadzorujących jst. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy w organach administracji publicznej, naczelnych oraz centralnych organach administracji rządowej w Warszawie na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, a także organach samorządu zawodowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia 2023 r.