• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projektowanie i opiniowanie organizacji ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników dróg

online
Potwierdzone

Cena: 990 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2024 cena wynosi 890 PLN netto/os. 15 maja szkolenie w godzinach 08:00-12:00 16 i 17 maja 08:00-16:00

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Poruszaną podczas zajęć problematyką są formalno-prawne zagadnienia sterowania ruchem drogowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących szczegółowych warunków technicznych stosowania sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych (Dz.U.2019.2311 tj. ze zm. – zał. 3).
• Podczas szkolenia omówimy fundamentalne kwestie prawidłowości wykonywania projektów organizacji ruchu drogowego z sygnalizacją świetlną oraz respektowanych w praktyce projektowej zasad opiniowania i zatwierdzania tych projektów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem stałej i czasowej organizacji ruchu.
• Prowadzący przedstawi wiele odniesień do praktyki projektowej i użytkowej z bezpośrednim odniesieniem do problematycznych zagadnień zgłaszanych przez uczestników. Istnieje możliwość omawiania kwestii wątpliwych bądź spornych w projektach lub zatwierdzonej organizacji ruchu na prośbę danego uczestnika, a także możliwość zaprezentowania sytuacji lub miejsca konfliktowego/spornego i omówienia zagadnień pod względem przepisów prawa, bezpieczeństwa oraz sprawności ruchu. Prosimy o przesyłanie zagadnień tego typu na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 maja 2024 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących stosowania i funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem oraz nadzoru nad tym zarządzaniem, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, szczegółowych warunków technicznych stosowania sygnalizacji świetlnej oraz pozostałych przepisów techniczno-budowlanych, w tym także z uwzględnieniem przyjętych i projektowanych wzorców i standardów w drogownictwie (rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu).
• Poznanie problematyki najistotniejszych kwestii projektowych, w tym doboru odpowiednich faz sygnalizacyjnych, obliczeń i doboru końcowych wartości czasów międzyzielonych, a także możliwości optymalizacji doboru sygnałów zielonych – z uwzględnieniem warunków ruchu danego elementu sieci drogowej (przepustowości).
• Zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa programów sygnalizacji świetlnej stałoczasowej i zmiennoczasowej (akomodacyjnej i acyklicznej) w projektach stałej i czasowej organizacji ruchu, w tym analiza brd i konieczności stosowania sygnalizacji na drodze.
• Poznanie wielu przykładów praktyki projektowej na podstawie zatwierdzonych organizacji ruchu oraz opiniowanych projektów organizacji ruchu drogowego.
• Poznanie analizy wyników badań w zakresie prawidłowości zatwierdzonych projektów organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną oraz audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Omówienie publikacji „Dylematy interpretacyjne stosowania sygnałów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem sygnalizatora S-2 w „bezpiecznym” zarządzaniu ruchem drogowym.” – Paragraf na Drodze 3/2023-1/2024. (dr Jonatan Hasiewicz, dr Damian Iwanowicz).
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się w trakcie szkoleń pytania oraz ewentualne wątpliwości związane z tematyką zajęć, w tym bieżące rozwiązywanie sytuacji problemowych zgłaszanych przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1
1. Wprowadzenie w tematykę sygnalizacji świetlnej – podstawowe definicje.
2. Podstawy prawne projektowania sygnalizacji świetlnej, wyjaśnianie interpretacji.
3. Sterowanie ruchem drogowym w aspekcie kodeksu drogowego.
4. Zawartość dokumentacji projektu organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną.
5. Obowiązki Zarządzającego ruchem drogowym kierowanym sygnałami świetlnymi.
Dzień 2
6. Bezpieczeństwo ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną.
7. Zasadność budowy sygnalizacji świetlnej w myśl „czerwonej książki” oraz „wzorców i standardów” – analizy.
8. Dobór odpowiednich faz sygnalizacyjnych, reguły jednoczesnego zezwolenia na ruch.
9. Niedopuszczalne jednoczesne zezwolenie na ruch – dozwolone układy faz.
10. Sygnalizator(y) – jak, gdzie, kiedy?
11. Grupy kolizyjne i grupy nadzorowane – czym są i jak dobierać?
12. Czasy międzyzielone i opóźnień grup nadrzędnych względem podporządkowanych – sedno bezpieczeństwa sterowania ruchem.
Dzień 3
13. Program stałoczasowy, zmiennoczasowy (akomodacyjny i acykliczny) i awaryjny – formalne kwestie ich projektowania, opiniowania i funkcjonowania.
14. Programy: wejściowe i wyjściowe.
15. Algorytm sterowania adaptacyjnego: tekstowy, tablicowy, blokowy (logika sterowania).
16. Projektowanie sygnalizacji wahadłowej.
17. Przepustowość i warunki ruchu.
18. Podsumowanie / case-study.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy zarządzające ruchem drogowym, organy nadzorujące zarządzanie ruchem drogowym, jednostki zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jednostki służb mundurowych wykonujące w swoim zakresie zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk technicznych w specjalności inżynieria ruchu drogowego (z zakresu modelowania ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną), adiunkt naukowo-dydaktyczny, certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, autor i współautor wielu raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miast i sieci dróg, projektant organizacji ruchu drogowego z sygnalizacją świetlną, członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, KLIR, SITK, członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnił funkcję kierownika merytorycznego ogólnopolskich szkoleń dla samorządowców w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 990 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2024 cena wynosi 890 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 maja 2024 r.