• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Remonty cząstkowe i zabiegi regeneracyjne nawierzchni asfaltowych sieci dróg samorządowych po okresie zimowym

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane osobom zajmującym się drogami publicznymi, którego przedmiotem będą remonty dróg i regeneracja nawierzchni asfaltowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach skierowanych do zarządców dróg publicznych z zakresu prowadzenia remontów cząstkowych i zabiegów regeneracyjnych nawierzchni asfaltowych dróg. Tematyka ta jest ważna zwłaszcza po okresie zimowym, podczas którego w naszym klimacie występuje dużo „przejść przez temperaturę 0°C”, co powoduje degradację nawierzchni dróg. Uszkodzenia te wpływają na bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także na trwałość nawierzchni w całym okresie użytkowania i czasookresy zabiegów regeneracyjnych. Podczas szkolenia prowadzący – wieloletni praktyk zajmujący się drogownictwem przedstawi uczestnikom nowoczesne technologie utrzymania i naprawy nawierzchni dróg, a także najważniejsze zagadnienia prawne związane z tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie technologii remontów cząstkowych i nowoczesnych zabiegów regeneracyjnych pozwalających na właściwe zarządzanie bieżącym utrzymaniem dróg i wydłużenie okresów międzyremontowych, co wpływa na optymalizację ponoszonych kosztów „w cyklu życia” nawierzchni.
• Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych procedur kontrolnych i odbiorowych wykonywanych robót.
• Poznanie metod doprowadzenia nawierzchni dróg do standardu odpowiadającego potrzebom społecznym i gospodarczym poprzez przedsięwzięcia remontowo-utrzymaniowe (odnowy) i remontowo-modernizacyjne (naprawy z ulepszeniem).
• Zapoznanie z wadami i zaletami różnych rozwiązań technologicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzje o warunkach zabudowy, a plan miejscowy.
2. Przyczyny powstawania uszkodzeń nawierzchni drogowych: obciążenie ruchem, warunki atmosferyczne.
3. Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych (ubytki, wyboje, pęknięcia).
4. Remonty kapitalne i zabiegi regeneracyjne nawierzchni bitumicznych.
• Wymiana warstw lub wzmocnienie nawierzchni warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych: AC,SMA, BBTM.
• Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa: JENA.
• Powierzchniowe utrwalenie.
• Mikrodywanik na zimno.
• Remixing na gorąco.
5. Warstwy nawierzchni o obniżonej hałaśliwości z mieszanek mineralno-asfaltowych: SMA i BBTM.
6. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe, realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadził od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie do końca 2023 r. przeprowadził ponad 130 szkoleń z w/w tematyki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 marca 2024 r.