• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście sieci dróg publicznych i najnowszych przepisów dotyczących infrastruktury drogowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Przeanalizujemy zagadnienia z zakresu inżynierii ruchu drogowego w kontekście opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisów Prawa o ruchu drogowym.
• Omówimy wybrane aspekty zachowania uczestników ruchu drogowego oraz typowe błędy infrastruktury drogowej będące często praprzyczyną konfliktów i zdarzeń drogowych.
• Podczas zajęć prowadzący będzie odnosił się do praktyki projektowej i użytkowej z bezpośrednim odniesieniem do zgłaszanych przez uczestników problematycznych zagadnień. Istnieje możliwość omawiania kwestii wątpliwych bądź spornych w projektach lub zatwierdzonej organizacji ruchu na prośbę danego uczestnika, a także zaprezentowania sytuacji lub miejsca konfliktowego/spornego i omówienia zagadnień pod względem przepisów prawa, bezpieczeństwa oraz sprawności ruchu. Kwestie problemowe prosimy przesyłać na adres szkolenia@frdl.org.pl do 28 czerwca 2024 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Przestawienie aspektów psychologii transportu, ratownictwa medycznego, mechaniki ruchu, ryzyka w ruchu drogowym, analizy i oceny miejsc koncentracji zdarzeń drogowych, rekonstrukcji wypadków drogowych.
• Wskazanie praktycznych elementów poprawności sporządzania projektów organizacji ruchu z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
• Omówienie wyników badań typowych zachowań uczestników ruchu drogowego w uwarunkowaniach polskich.
• Scharakteryzowanie typowych błędów ze strony użytkownika drogi oraz infrastruktury drogowej i jej otoczenia.
• Przedstawienie i przeanalizowanie wielu przykładów praktyki projektowej na bazie wyników inspekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego obszarów poddanych analizie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie. Czym jest bezpieczeństwo ruchu drogowego?
2. Statystyki zdarzeń drogowych w kraju na przestrzeni ostatnich lat.
3. Omówienie zachowań poszczególnych uczestników ruchu drogowego.
4. Podstawowe przyczyny zdarzeń drogowych.
5. Podstawowe wady i ograniczenia człowieka.
6. Proces narastania zagrożenia w ruchu drogowym.
7. Wymiarowanie ryzyka w ruchu drogowym.
8. Ocena miejsc niebezpiecznych na podstawie dostępnych danych statystycznych.
9. Terenowa inspekcja stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
10. Praca na przykładach projektów organizacji ruchu drogowego (case-study).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy zarządzające ruchem drogowym, organy nadzorujące zarządzanie ruchem drogowym, jednostki zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jednostki policji wykonujące w swoim zakresie zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk technicznych w specjalności inżynieria ruchu drogowego, adiunkt naukowo-dydaktyczny Politechniki Bydgoskiej, certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, autor i współautor raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miast i sieci dróg zamiejskich, projektant organizacji ruchu drogowego, członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 lipca 2024 r.