• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w samorządzie

Przy zgłoszeniach do 14 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom działów kadr oraz kierownikom jednostek, którego przedmiotem będzie kontrola, jaką przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie ma charakter przeglądowy i stanowi omówienie istotnych zagadnień dla urzędów i jednostek organizacyjnych w przedmiocie stosowania przepisów prawa pracy. Zagadnienia te podlegają kontroli PIP, zaś niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązków wynikających z przepisów prawa skutkuje negatywnymi konsekwencjami. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia kontroli przez inspektora pracy i obszary prawa pracy, które najczęściej są pod jego „lupą”. Uczestnicy szkolenia poznają popełniane przez pracodawców błędy, a trener zarekomenduje właściwe rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy.
• Poznanie zasad odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
• Uzyskanie wiedzy dotyczącej zasad wszczynania oraz prowadzenia kontroli inspektora pracy.
• Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
• Zaprezentowanie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy, głównie w obszarze czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz bhp.
• Zarekomendowanie właściwych rozwiązań w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zakres przedmiotowy oraz zasady kontroli PIP:
• Wszczęcie kontroli oraz okres jej trwania.
• Uprawnienia inspektora w trakcie kontroli ze szczególnym uwzględnieniem prawa żądania określonych dokumentów, przesłuchiwania świadków, odbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
• Środki prawne, jakie mogą być wydane w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu: polecenie, decyzja ustna, wystąpienie, nakaz.
• Miejsce prowadzenia kontroli.
II. Inspektor pracy jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika:
• Postępowanie wykroczeniowe – omówienie zakresu odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (środki wychowawcze, grzywna w drodze mandatu karnego lub wniosek o ukaranie do sądu).
• Wykroczenia stypizowane w Kodeksie pracy oraz inne, najczęściej popełniane.
III. Obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy:
• Prowadzenie pracowniczych akt osobowych oraz zasady prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy.
• Praca zdalna po zmianach.
• Nieprawidłowości dotyczące treści umowy o pracę.
• Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach.
• Sporządzanie świadectwa pracy oraz termin jego wydawania.
• Stosowanie przez pracodawcę instytucji mających na celu godzenie życia prywatnego z pracowniczym po zmianach.
• Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.
• Dobowy i tygodniowy odpoczynek pracownika. Problematyka rozpoczynania pracy dwukrotnie w tej samej dobie.
• Problematyka udzielania przerwy na karmienie piersią.
• Terminowość wypłacania wynagrodzenia. Naliczanie wynagrodzenia.
• Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych a inne sposoby rekompensowania zwiększonej ilości obowiązków pracy.
• Akty wewnątrzzakładowe: regulamin pracy i wynagradzania. Wadliwe postanowienia stosowane przez pracodawców.
• Profilaktyczne badania lekarskie. Szkolenia w dziedzinie bhp. Dokumentowanie ryzyka zawodowego.
• Trzeźwość w miejscu pracy po zmianach.
• Zmiana rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują tematyką prawa pracy i zatrudnienia niepracowniczego, w szczególności do pracowników działów kadr i płac, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniach do 14 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 lipca 2024 r.