• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy: Samorządowe prawo pracy dla kadry kierowniczej – aktualne oraz problematyczne zagadnienia

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia w formule stacjonarnej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Prawo pracy przewiduje liczne obowiązki pracodawcy, a realizacja wielu z nich należy do bezpośredniego przełożonego pracownika. Wobec rosnącej wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ich uprawnień pracowniczych, coraz większym wyzwaniem staje się właściwa realizacja uprawnień kierowniczych. Jednym z kluczowych elementów w tym zakresie jest pozyskanie aktualnej wiedzy o prawie pracy.
• Celem zaplanowanego spotkania jest kompleksowe zaprezentowanie w ujęciu praktycznym zmian w prawie pracy, które są istotne z punktu widzenia osoby kierującej pracownikami. W ostatnim czasie bowiem znowelizowano liczne przepisy prawa pracy m.in. w zakresie kontroli trzeźwości, pracy zdalnej czy też wdrożenia dyrektyw mających na celu ułatwienie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Pracownicy nabyli prawo do dodatkowych godzin oraz dni wolnych, mają też prawo wnioskowania o bardziej stabilne i przewidywalne warunki zatrudnienia. Zagadnienia te wraz z tematyką czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, dyscyplinowaniem pracowników są kluczowe z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. W kierowaniu pracownikami równie ważna jak umiejętności interpersonalne jest bowiem znajomość przepisów prawa pracy. Posiadanie tej wiedzy gwarantuje, że działania podejmowane przez przełożonych będą zgodne z przepisami i nie narażą zakładu pracy na odpowiedzialność cywilnoprawną lub wykroczeniową. Wiedza ta pozwala również budować wśród podwładnych wizerunek przełożonego kompetentnego, który zna przepisy prawa pracy i chętnie się tą wiedzą dzieli.
• Korzyścią z udziału w sesji szkoleniowej jest:
- nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy,
- poznanie zasad odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
- zapoznanie z najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy, głównie w obszarze czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz bhp,
- poznanie właściwych rozwiązań w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Zwrot kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych – na jakich zasadach po zmianach pracownik ma do nich prawo?
• BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – jak powinno być zorganizowane takie stanowisko pracy zgodnie z nowymi przepisami?
• Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – na jakich zasadach przysługuje oraz czy można odmówić jego udzielenia?
• Nowe przerwy w pracy – kiedy pracownik nabywa do nich prawo?
• Urlop opiekuńczy – jakich danych można żądać od pracownika w związku z jego udzieleniem, kiedy pracodawca może - a kiedy musi go udzielić?
• Wniosek pracownika o bardziej stabilne warunki zatrudnienia – w jaki sposób odpowiedzieć pracownikowi, aby przyczyna nie była kwestionowana przez PIP?
• Praca zdalna okazjonalna – w jaki sposób rozliczać pracownika z wykonania powierzonych mu zadań?
• Wiążący wniosek uprawnionego pracownika o wykonywanie pracy zdalnej – co powinien zawierać oraz kiedy można rozpatrzyć go negatywnie?
• Wniosek pracownika o elastyczny czas pracy – jak pogodzić potrzeby pracownika oraz zakładu pracy w sposób zgodny z nowymi przepisami?
• Praca pracownika w godzinach nadliczbowych – kiedy pracownik ma prawo do czasu, a kiedy do dnia wolnego?
• Zaległy urlop wypoczynkowy – jakie działania podjąć, aby pracownicy korzystali z niego w terminie?
• Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów – jakie dokumenty otrzymane od pracownika należy przekazać do kadr, celem umieszczenia ich w aktach osobowych pracownika?
• Wliczanie szkoleń pracownika do czasu pracy po zmianach – kiedy czas szkolenia zawsze liczy się jako czas pracy?
• Praca w godzinach nadliczbowych po zmianach – kiedy pracownik musi wyrazić zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych/w porze nocnej/ odbycie podróży służbowej?
• Praca kierownika poza rozkładem czasu pracy – kiedy i na jakich zasadach ma prawo do rekompensaty?
• Trzeźwość w miejscu pracy – jak powinien się zachować przełożony, gdy zachodzi podejrzenie, że pracownik jest w stanie nietrzeźwości/po użyciu alkoholu?
• Notatki przełożonego dotyczące zachowania pracownika – jak utrwalać naruszenia w sposób zgodny z przepisami?
• Kontrola prawa pracy przez PIP – kiedy za naruszenia prawa pracy odpowiada bezpośredni przełożony, a kiedy pracodawca?
• Sankcje za brak stosowania nowych przepisów prawa pracy – jakie nowe wykroczenia pojawiły się w Kodeksie pracy?
• Dyscyplina w pracy – jakimi instrumentami dysponuje kierownik, gdy pracownik np. spóźnia się do pracy lub nie wykonuje poleceń przełożonego?

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 13-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 639 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 6 czerwca 2024 r