• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatek emerytalny (świadczenie ratownicze) dla strażaków ochotniczych straży pożarnych

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 5.01.2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. 

Zapraszamy Państwa na szkolenia, którego przedmiotem będzie dodatek emerytalny dla strażaków OSP.

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadziła do systemu prawa nowe świadczenie finansowe dla członków ochotniczych straży pożarnych w postaci dodatku emerytalnego (świadczenia ratowniczego). Ustawa ta została doprecyzowana poprzez nowelizację z 7 lipca 2023 r., zmieniając w pewnej części zasady procedowania dodatku emerytalnego dla strażaków OSP. Zmianie uległy kwestie rozpoznania wniosku, potwierdzania udziału w działaniach ratowniczych przez świadków, udziału wójta w procedurze i wystawiania przez niego zaświadczenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat dodatku emerytalnego dla strażaków OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce.  
  • Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są nowelizacją Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Charakter prawny świadczenia.
2.   Osoby uprawnione do świadczenia i przesłanki jego przyznania:
a) członkowie ochotniczych straży pożarnych,
b) strażacy ratownicy OSP,
c) okres przejściowy.
3.  Zadania Państwowej Straży Pożarnej w procedurze przyznania świadczenia:
a) potwierdzania udziału w działaniach ratowniczych,
b) rozpoznanie wniosku, 
c) wydanie decyzji.
4.  Zadania gminy w procedurze przyznania świadczenia:
a) wydawanie opinii o wiarygodności oświadczeń świadków,
b) wezwanie do przekazania dodatkowych dokumentów.
5.  Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w procedurze przyznania świadczenia.
6.  Zadania zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych w procedurze przyznania świadczenia:
a) udostępnianie dokumentów do weryfikacji oświadczeń świadków,
b) pełnienie roli świadka przez członków zarządów.
7.   Wszczęcie postępowania.
8. Wniosek o przyznanie świadczenia.
9.   Dokumentacja spełnienia przesłanek do przyznania świadczenia:
a) rodzaje oświadczeń świadków,
b) dokumentacja w urzędach gmin,
c) dokumentacja w zarządach OSP.
10. Procedura przyznania świadczenia:
a) etap przed wójtem,
b) etap przed komendantem PSP.
11.   Potwierdzanie udziału w działaniach ratowniczych.
12.  Wysokość świadczenia.
13.  Terminy w procedurze przyznawania świadczenia.
14.   Decyzja o przyznaniu świadczenia.
15. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania świadczenia.
16. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze przyznania świadczenia.
17. Ustanie i zwrot świadczenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

- pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
- komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
- pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
- strażacy ochotnicy i członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
- strażacy, w tym kwatermistrzowie Państwowej Straży Pożarnej,
- prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej,
- wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Wykładowca prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005–2009), autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym). Publikuje na łamach pism „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, w portalach Remiza.com.pl, Strażacki.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 5.01.2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 stycznia 2024 r.