• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Czas pracy bez tajemnic. Czyli jak w praktyce planować i rozliczać czas pracy w samorządzie.

Przy zgłoszeniach do 17 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom kadr i płac, którego przedmiotem będzie czas pracy w 2024 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka czasu pracy to jedno z najbardziej zawiłych zagadnień z obszaru prawa pracy. Pomimo, że obowiązujące w tym zakresie przepisy były wielokrotnie nowelizowane m.in. w celu zapewnienia ich przejrzystości oraz uelastycznienia, to jednak nadal budzą liczne wątpliwości w praktyce. Te wątpliwości dotyczą w szczególności zmian, które w ostatnim czasie weszły w życie w zakresie przerw w pracy, możliwości wnioskowania przez pracowników o elastyczny czas pracy, ograniczeń związanych z poleceniem pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze zmianami oraz sposobem właściwego ich wdrożenia w praktyce, a także z innymi zagadnieniami, w szczególności dotyczącymi rozliczania nadgodzin, ewidencjonowaniem czasu pracy, rekompensowaniem pracy świadczonej w niedziele i święta, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nie tylko poznać zagadnienia z obszaru czasu pracy zaprezentowane przez trenera, ale również skonsultować własne wątpliwości. Istotną korzyścią z udziału w szkoleniu jest również poznanie zagadnień, które najczęściej są przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz uzyskanie wiedzy w zakresie prezentowanych przez ten urząd stanowisk

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy; 
• Nabycie przez uczestników umiejętności opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy;
• Poznanie zasad rozliczania pracy świadczonej poza rozkładem czasu pracy (m.in. nadliczbowej);
• Zaprezentowanie zagadnień, które są przedmiotem kontroli PIP;
• Przekazanie uczestnikom przydatnych w praktyce wzorów dokumentów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana uprawnień pracowników z tyt. rodzicielstwa związana z czasem pracy – odbieranie od pracowników zgody na świadczenie pracy m.in. w godzinach nadliczbowych oraz w nocy  - wzór.
2. Stosowanie elastycznego czasu pracy w stosunku do pracowników szczególnie uprawnionych – wzór.
3. Nowe przerwy w pracy przewidziane w Kodeksie pracy oraz zasady ich udzielania.
4. Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej, zwolnienia z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego po zmianach.
5. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach:
• pojęcia dobowego oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy; 
• informacja o dobowych oraz tygodniowych odpoczynkach;
• zmiana informacji o warunkach zatrudnienia;
• postać elektroniczna informacji o warunkach zatrudnienia.
6. Rozliczanie nadgodzin w 2024 r. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym - wzór.
7. Wliczanie szkoleń do czasu pracy na nowych zasadach.
8. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania - wzór.
9. Czas pracy pracownika świadczącego pracę zdalną – wzory.
10. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota), ze szczególnym uwzględnieniem pracy powyżej normy – wzór.
11. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań – wzór.
12. Praca w niedzielę i święto  -  dopuszczalność, zasady rekompensowania z uwzględnieniem różnej ilości godzin świadczenia pracy w te dni – wzory.
13. Rekompensowanie pracy poza normalnymi godzinami pracy kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
14. Wyjścia prywatne w praktyce – wzór.
15. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych – pułapki oraz wskazówki, jak ich unikać.
16. Postanowienia regulaminu pracy odnoszące się do tematyki czasu pracy.
17. Wymiar czasu pracy przy sztywno określonym rozkładzie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.
18. Indywidualny rozkład czasu pracy – wzór.
19. Dopuszczalność stosowania zadaniowego systemu czasu pracy w samorządzie.
20. Stwierdzane przez inspektora pracy uchybienia a możliwość nałożenia grzywny na osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów o czasie pracy.
21. Zakres kontroli PIP w obszarze czasu pracy.
22. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniach do 17 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 czerwca 2024 r.