• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027 (Edycja XIII)

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniu do 29 grudnia 2023 roku obowiązuje cena promocyjna 835 PLN netto/os.

 

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję 3 - dniowego kursu Specjalista ds. funduszy ue w formule on-line.
Kurs będzie realizowany w dniach 25, 30-31 stycznia 2024 r., w godzinach 09:00-14:00.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Pierwsza część (Dzień I) obejmuje informacje o celach polityki, unijnych i krajowych podstawach prawnych w nowej perspektywie finansowej oraz o polskich programach, które będą finansowane ze środków UE.
  • Część druga (Dzień II i III) dotyczy metodyki projektowej, zarządzania projektem, procedur aplikowania o środki, praktycznych aspektów wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach EFS+ i EFRR, kwalifikowalności wydatków oraz zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektu.
     
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Trwają już intensywne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 oraz konkursy na projekty w ramach Krajowego Programu Odbudowy.
• Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do aplikowania o środki UE w Nowym Okresie Programowania 2021-2027.
• Podczas kursu omawiane będą dokumenty programowe, rozporządzenia UE oraz dokumenty krajowe, które zostały opracowane na lata 2021-2027. Nowa perspektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.
• Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z metodyką zarządzania projektami, zasadami aplikowania w procedurze konkurencyjnej i niekonkurencyjnej, metodami sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji i rozliczania projektów, sposobami dokonywania zamówień w projektach, zasadami kontrolowania wydatków.
• Zostaną przedstawione cele i zasady programowania w nowej perspektywie finansowej, budżet UE i środki przeznaczone dla Polski na lata 2021-2027, pakiet rozporządzeń UE, Umowa Partnerstwa, krajowe i regionalne programy operacyjne oraz Krajowy Plan Odbudowy.
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027

1. Cele polityk UE i zasady programowania: dokumenty strategiczne, rozporządzenia, sześć celów polityki
2. Nowe instrumenty i budżet na lata 2021-2027

- Wieloletnie Ramy Finansowe
- Nowy instrument Next Generation - dodatkowe środki w nowym okresie programowania
- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - nowy instrument dla obszarów związanych z paliwami kopalnymi
3. Nowy podział regionów w UE
- regiony słabiej rozwinięte, regiony przejściowe, regiony lepiej rozwinięte, nowy podział i specyfika regionów w Polsce
4. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - budżet dla Polski
- komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki  
- komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
- komponent C Transformacja cyfrowa
- komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
- komponent E Zielona, inteligentna mobilność
- komponent F Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
- rewizja KPO – zmiany w zakresie wsparcia i dodatkowa pula na pożyczki
- kamienie milowe wyznaczone w KPOiZO
- linia demarkacyjna pomiędzy KPOiZO oraz Programami Operacyjnymi Polityki Spójności
5. Umowa Partnerstwa i Programy Operacyjne w Polsce
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
- Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa
- Programy INTERREG
- 16 Programów Regionalnych
6. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa)
- zakres obowiązywania
- kontrola i nieprawidłowości
- wybór projektów i procedura odwoławcza
- przetwarzanie danych osobowych, dostęp do rejestrów
7. Wytyczne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
- podstawa obowiązywania Wytycznych
- tryb wydawania Wytycznych

DZIEŃ II – PROCEDURY APLIKOWANIA O ŚRODKI UE

1. Metodyka zarządzania projektem
- style zarządzania
- zadania, budżet, harmonogram
- hierarchia służbowa a hierarchia projektowa w instytucji
2. Zasady wyboru wniosków
- kryteria wyboru projektów
- tryb konkurencyjny i niekonkurencyjny
- procedura oceny wniosków i procedury odwoławcze
3. Aplikowanie o środki w perspektywie 2021-2027
- Szczegółowy Opis Priorytetów – jak czytać ten dokument, najważniejsze informacje
- regulamin konkursu
- generatory wniosków aplikacyjnych
4.Praktyczne aspekty składania wniosku o dofinansowanie EFS+
- omówienie wniosku
- zasady aplikowania
- instrukcja wypełniania wniosku
- wnioskodawca i jego potencjał
- zadania
- wskaźniki
- budżet projektu
- aplikacja SOWA EFS służąca do składania wniosków
5.Praktyczne aspekty składania wniosku o dofinansowanie EFRR
- omówienie wniosku
- zasady aplikowania
- instrukcja wypełniania wniosku
- wnioskodawca i jego potencjał
- zadania
- wskaźniki
- budżet projektu
- aplikacje w ramach modułu WOD CST 2021 służące do składania wniosków
6. Umowa o dofinansowanie projektu
- obowiązki beneficjenta wynikające z umowy
- zakres wykorzystania Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021
 

DZIEŃ III – KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW, REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW

1. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków
- okres kwalifikowalności
- warunki kwalifikowalności
- wydatki niekwalifikowalne
- cross-financing
- trwałość projektu
2. Szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków

- zasada faktycznego ponoszenia wydatków
- wkład niepieniężny
- zakup nieruchomości
- podatek od towarów i usług
- amortyzacja i leasing
3. Zamówienia w ramach projektu
- zasada konkurencyjności
- zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020
- postępowanie o udzielenie zamówienia
4. Personel projektu
- definicja personelu projektu
- zatrudnienie lub oddelegowanie
- specyfika zatrudnienia w projektach EFS+
- nagrody i premie
- dodatki
- miesięczny limit zaangażowania zawodowego personelu
- dane dotyczące personelu wprowadzanie do CST2021
5. Uproszczone metody rozliczania wydatków
- stawki jednostkowe
- kwoty ryczałtowe
- stawki ryczałtowe
- obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro
- warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi
6. Realizacja i rozliczanie projektu
- postęp rzeczowy i finansowy
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
- obowiązek osiągnięcia wskaźników
- wniosek o płatność
- rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności
- trwałość projektu
- kontrola projektów
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 920 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Uwaga! Przy zgłoszeniu do 29 grudnia 2023 roku obowiązuje cena promocyjna 835 PLN netto/os.
 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 19 stycznia 2024 r.