• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja i rozliczanie projektu EFS+ na przykładach

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 9 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania projektu w nowej perspektywie finansowej w ramach EFS+.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy jak prawidłowo wdrażać i rozliczać projekt EFS+ na bazie doświadczeń minionej i obecnej perspektywy.
• Wskażemy obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.
• Przedstawimy wymogi w zakresie finansowo-księgowym oraz w zakresie informacyjnym i promocyjnym projektu.
• Omówimy kwestie zatrudniania personelu w projektach i prowadzenia ewidencji czasu pracy.
• Wyjaśnimy zasady kontroli projektu i obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu.
• Wskażemy najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości przy realizacji projektu EFS+.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie, uaktualnienie wiedzy z zakresu prawidłowej realizacji projektu EFS+.
• Przygotowanie do monitorowania projektu i jego rozliczania, w tym metodą uproszczoną.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek jak rozliczać projekt w CST, aby wniosek o płatność był zaakceptowany.
• Zapoznanie z doświadczeniem beneficjentów z obecnej i minionej perspektywy – omówienie konkretnych przypadków
• Przygotowanie do kontroli projektów.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Umowa o dofinansowanie projektu – wymogi z niej płynące m.in. w zakresie wynikającym z wniosku o dofinansowanie na przykładzie programu FE RS oraz programu dla wybranego regionu ( w zależności od zgłoszonych podmiotów).
2. Obowiązkowe procedury związane z realizacją projektu, wynikające z umowy i zasad finansowania FER, w tym:
• Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
• Opis dokumentacji.
• Zgodność z Polityką rachunkowości, Zakładowym Planem Kont, Instrukcją obiegu księgowej dokumentów księgowych.
• Obowiązek archiwizacji dokumentów i terminy z nim związane.
• Ochrona danych osobowych.
3. Zarządzanie projektem, w tym m.in:
• Zatrudnianie personelu, rodzaje umów, składników wynagrodzeń kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
• Prawidłowa dokumentacja dotycząca zatrudniania personelu.
• Ewidencja czasu pracy, w tym dobre praktyki.
• Przestrzeganie zasady równości szans w obszarze zarządzania projektem.
• Zarządzanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i DNSH.
4. Poprawna realizacja wymogów związanych z informacją i promocją projektu, w tym:
• Wymogi w zakresie promocji projektu.
• Obowiązkowe formy działań informacyjno-promocyjnych.
• Przykłady realizacji.
• Narzędzia informacji w zależności od rodzaju grupy docelowej – przykłady zastosowań.
• Zasady i formy dokumentowania prawidłowości przeprowadzenia działań informacyjno- promocyjnych.
5. Przygotowanie do kontroli projektu:
• Obszary kontroli w trakcie realizacji projektu.
• Tryby i rodzaje kontroli.
• Kontrole na zakończenie projektu.
• Kontrole po zakończeniu projektu, w tym w okresie jego trwałości.
• Kompletowanie dokumentacji, w tym od partnerów.
• Zasady realizacji czynności kontrolnych – prawa i obowiązki stron.
• Protokoły i zalecenia pokontrolne, sposób postępowania.
• Rodzaje nieprawidłowości, sposób postępowania.
• Przykłady wprowadzania działań naprawczych i zmian w projektach – jak uzasadnić.
6. Rozliczanie projektu w CT, w tym SL2021 oraz SM EFS.
• Co po kolei należy wpisać do wniosku o płatność?
• Jak rozliczać metodą uproszczoną?
7. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wnioskodawcy z JST i ich jednostek organizacyjnych, ngo, firm prywatnych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, kontrolerzy i audytorzy projektów, pracownicy i eksperci zewnętrzni IP/IZ oceniający wnioski o płatność, kontrolujący projekty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 i już blisko 100 z perspektywy UE 2021-2027 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w minionej perspektywie; posiada ponad 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów UE we wszystkich 3 sektorach; trener i doradca w projektach, ocenia projekty EFS od kilkunastu lat, w tym w ramach procedury odwoławczej; ekspert z listy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej m.in. z zakresu innowacji społecznych, także na liście ekspertów oceniających projekty perspektywy UE 2021-2027; stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat; wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych zakresu projektów UE; obecnie prezes spółki konsultingowo-szkoleniowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 9 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 17 maja 2024 r.