• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowa ewidencja księgowa projektów finansowanych ze środków UE

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 27 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu księgowania wydatków rozliczanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w uporządkowany sposób zostaną przekazane aktualne przepisy dotyczące zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE w bieżącym okresie programowania 2021-2027. Uczestnicy szkolenia poznają wymogi formalne dotyczące dokumentów rozliczających poniesione wydatki oraz zdobędą praktyczne wskazówki związane z ewidencją księgową operacji unijnych. Uczestnicy szkolenia oprócz prezentacji otrzymają dodatkowe dokumenty m.in.: wzór polityki rachunkowości, planu kont beneficjenta projektu, instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów w projektach unijnych. Polecamy i zapraszamy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy:
• nabędą umiejętności poprawnego prowadzenia ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane.
• zdobędą wiedzę na temat przygotowania niezbędnych dokumentów do rozliczenia dotacji, m.in.: polityki rachunkowości, zakładowego planu kont i instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów.
• będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej projektów.
• uzyskają odpowiedzi na następujące m.in.:
- Jak prowadzić wyodrębnioną ewidencję w systemie księgowym?
- Kiedy jednostka powinna rozpocząć prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej?
- Przez jaki czas jednostka powinna prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową?
- Jakie wewnętrzne regulacje powinny być dostosowane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji w jednostce?
- Jak opisywać dowody dokumentujące wydatki w projektach?
- Na czym polega kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa dokumentów w projektach unijnych?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze  środków UE.
2. Regulacje  wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane z UE:
• polityka rachunkowości,
• dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagradzania),
• plan kont.
3. Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
• wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie,
• wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
• wyodrębniona ewidencja kosztów,
• odpowiedni Kod Księgowy.
4. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy:
• rodzaje dowodów księgowych dokumentujących wydatki w projektach,
• elementy opisu wymagane na dokumentach księgowych w projektach.
5. Kwalifikowalność wydatków:
• warunki  uznania wydatków za kwalifikowane lub niekwalifikowane.
6. Wkład własny – rodzaje i ewidencja:
• wkład pieniężny i jego księgowanie,
• wkład niepieniężny – rodzaje i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji.
7. Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach współfinansowanych ze środków UE.
8. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego:
• kontrole projektów na miejscu,
• kontrole na zakończenie realizacji projektu,
• kontrole w okresie trwałości projektu.
9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
i kodu księgowego.
10. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • Pracownicy komórek finansowo-księgowych rozliczających/księgujących operacje w projektach unijnych;
  • Pracownicy komórek merytorycznych odpowiadający za przygotowanie, realizację i monitorowanie projektów unijnych;
  • Pracownicy instytucji, którzy przeprowadzają kontrolę prawidłowego prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach unijnych u beneficjentów dotacji.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, księgowa, analityk finansowy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Od lat prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i finansów, zarówno dla jednostek z sektora finansów publicznych, jak i pozostałych jednostek. Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji, jak m.in.: ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy w Suwałkach, Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie, szkoły muzyczne i plastyczne, jednostki samorządu terytorialnego, szpitale oraz jednostki wojskowe. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki. Pracowała w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie w projekcie wspierania ekonomii społecznej na Podkarpaciu w charakterze Trenera i Doradcy Kluczowego z obszaru finansowo-księgowego. Jest również autorką książek – poradników: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”, „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 27 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 lipca 2024 r.