• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie przedstawienie przepisów i procedur związanych z prowadzeniem i raportowaniem finansów komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, jawność finansowania kampanii wyborczej nie powinna ograniczać się wyłącznie do przedkładania sprawozdań finansowych, ale powinna umożliwiać zapoznanie się z prowadzoną gospodarką finansową każdemu zainteresowanemu (por. wyrok NSA z 8 marca 2013 r., 11 I OSK 513/13; oraz z 18 grudnia 2014 r., I OSK 687/14). Niedopuszczalne jest zatem utajnianie finansów komitetu, albowiem przeczy to nakazowi ujawniania informacji finansowych o działalności komitetów wyborczych. Podczas proponowanego szkolenia wskażemy w jaki sposób poprawnie udostępnić do publicznej wiadomości sprawozdania finansowe komitetów wyborczych wraz z załączonymi do nich dokumentami finansowymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat wymogów prawnych i procedur związanych z prowadzeniem sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze.
 • Wskazanie jak rzetelnie przygotować dokumentacje finansową komitetu wyborczego zgodnego z przepisami obowiązującego prawa, oraz jak sporządzić sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego zgodne z regulacjami prawnymi, tak aby uniknąć korekt do sprawozdań.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat raportowania wydatków i dochodów oraz terminów składania sprawozdań.
 • Promowanie transparentności i uczciwości w finansowaniu kampanii wyborczych poprzez prawidłowe prowadzenie sprawozdań finansowych, co przyczynia się do zwiększenia zaufania społecznego do procesu wyborczego.
 • Zaprezentowanie procedur i wymogów sprawozdawczości finansowej pozwoli uczestnikom unikać błędów i nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej, co z kolei ograniczy ryzyko ewentualnych konsekwencji prawnych.
 • Omówienie właściwych wzorów i wymaganych do nich załączników.
 • Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi rozwinięcie kompetencji związanych z prowadzeniem sprawozdań finansowych, co może być przydatne nie tylko podczas wyborów samorządowych, ale również w innych obszarach działalności zawodowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Znaczenie sprawozdawczości finansowej komitetów wyborczych z perspektywy jawności finansowania kampanii wyborczych, ale także partii politycznych.

2. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej komitetu wyborczego, w tym:

 • jego rachunkowości,
 • przygotowanie dokumentacji finansowej komitetu,
 • sporządzenie na jej podstawie sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania,
 • złożenie tego sprawozdania właściwemu organowi wyborczemu.

 3. Zasady prowadzenia rachunkowości komitetu wyborczego.

 4. Właściwy wzór sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

 5. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, przede wszystkim:

 • Okres, którym objęte powinno być sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego.
 • Pojęcie „przychodów” komitetu wyborczego.
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „Wartość innych przychodów” z poz. 22 sprawozdania finansowego?
 • potrzeba wykazania wszystkich rachunków bankowych komitetu wyborczego, zatem zarówno rachunku przeznaczonego dla gromadzenia środków finansowych, ale także tych służących wyłącznie dokonywaniu wydatków – jeśli komitet takie utworzył,
 • Co należy ująć w pozycjach 56 i 59 sprawozdania, tj. „Wpłaty ogółem” oraz „Wypłaty ogółem”?
 • Na czym może polegać różnica między wysokością nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1–3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (poz. 54 sprawozdania), a stanem środków pieniężnych komitetu wyborczego (poz. 62)?
 • Jakie środki finansowe wykazane powinny zostać w poz. 63 sprawozdania, dotyczącej wpłat przyjętych i niezwróconych?
 • Kwestia poz. 68 sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, tj. „pozostałych tytułów, niewymienionych w pozycjach 63–66, wraz ze świadczeniami nieodpłatnymi, w tym świadczeniami wymienionymi w art. 132 § 5 oraz art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy”.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie to dedykowane jest przede wszystkim pełnomocnikom finansowym komitetów wyborczych, ale także osobom upoważnionym przez nich do wykonywania określonych działań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej komitetów wyborczych; osobom, które na podstawie umów prowadzą rachunkowość komitetów wyborczych; jak i wszystkim innym osobom zainteresowanym kwestiami sprawozdawczości komitetów wyborczych, stanowiącej główną formę realizacji zasady jawności finansowania kampanii wyborczych i uczestniczących w nich komitetów wyborczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

doktor nauk prawnych WPiA UW. Wieloletni ekspert w Krajowym Biurze Wyborczym w zakresie kontroli finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych. Adiunkt w Akademii Kujawsko-Pomorskiej i współpracownik Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Współpracował także m.in. z KSAP, Uniwersytetem Warszawskim w europejskim programie w ramach Studiów Podyplomowych „Akademia Liderów Samorządowych”. Współpracował także z OBWE/ODIHR, z wieloma polskimi organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami, a także z wydawnictwami samorządowymi, jak INFOR S.A. czy Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium". Autor książek, poradników, artykułów opublikowanych w monografiach, czasopismach i księgach pamiątkowych, a także opinii i analiz dotyczących przede wszystkim „finansowania polityki” w Polsce. Uczestnik i współorganizator wielu konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych tym zagadnieniom.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 zł netto/os. + 23% VAT Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 kwietnia 2024 r.