• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wieloletnia prognoza finansowa oraz uchwała budżetowa na 2024 rok. Aspekty praktyczne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy problematykę dotyczącą opracowywania Wieloletnich Prognoz Finansowych i uchwał budżetowych na 2024 rok w świetle ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas zajęć omówimy m. in.

 • rodzaje zadań i sposób ich ujęcia w budżecie i WPF,
 • wyliczenia i planowanie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
 • finansowanie inwestycji ze środków rządowych funduszy celowych (RFRD, Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
 • zasady zaciągania i spłaty zobowiązań dłużnych: kredytów, pożyczek, obligacji, zobowiązań zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek, wynikających z umów leasingu, zakupów na raty itp.

Wykładowca wskaże przykładowe rozwiązania w zakresie omawianych zagadnień, jak również najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu WPF i uchwał budżetowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zasad przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
• Poznanie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących omawianych zagadnień, co przyczyni się do ich uniknięcia.
• Uzyskanie odpowiedzi min. na pytania:
 - Udzielenie których dotacji wymaga podjęcia odrębnych uchwał przez organ stanowiący?
 - Jakie są warunki zadania realizowanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego?
 - Jakie różnice pomiędzy udzieleniem pomocy rzeczowej a realizacją zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego?
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Uchwała budżetowa na 2024 rok:
  • Procedura uchwalania budżetu.
  • Obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej.
  • Rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego, a ich sposób planowania i wykazania w uchwale budżetowej.
  • Rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań.
  • Szczególne zasady wykonywania budżetu.
  • Dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej:
   • uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu jst,
   • fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich, rządowych funduszy celowych,wstępne promesy zadań współfinansowanych z funduszy rządowych.
 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2024 roku:
  • Metodologia prognozowania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  • Powiązanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
  • Przedsięwzięcia wieloletnie:
   • zakres przedsięwzięć wieloletnich,
   • wykaz przedsięwzięć wieloletnich jako załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217 ustawy o finansach publicznych:
  • Definicja poszczególnych źródeł przychodów, określonych w art. 217 ustawy o finansach publicznych.
  • Przychody z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a wydatki w roku budżetowym.
  • Planowanie w budżetach deficytowych i nadwyżkowych.
  • Określanie wartości przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8.
 4. Zrównoważenie części bieżącej budżetu.
 5. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej:
  • Zadania inwestycyjne.
  • Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z budżetu państwa.
  • Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z jednostek samorządu terytorialnego.
  • Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych.
  • Zmiany przedsięwzięć wieloletnich.
 6. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
  • Cel zaciągania zobowiązań dłużnych.
  • Określenie limitów w uchwale budżetowej.
  • Limity spłaty zobowiązań dłużnych m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
 7. Upoważnienia w uchwale budżetowej i w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8.  Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz zadań współfinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, WPF i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
  • Wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich.
  • Zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  • Wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 9. Uchwały organów stanowiących dotyczące realizacji budżetu.
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jst, skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, osoby przygotowujące projekt budżetu, kontrolerzy wewnętrzni i audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 5 października 2023 r.