• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek budżetowych w praktyce

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Rachunkowość budżetowa, to bardzo istotne zagadnienie, jeśli chodzi o finanse JST, dlatego zapraszamy Państwa na jednodniowy kurs online na którym omówiona zostanie księgowość budżetowa.

Ważne informacje o szkoleniu

Rachunkowość budżetowa, z uwagi na funkcjonowanie w ramach finansów publicznych, posługuje się często specyficznymi rozwiązaniami w ewidencji księgowej. Nawet doświadczeni pracownicy mają często problem z niektórymi sytuacjami ewidencyjnymi czy sprawozdawczymi. Podczas proponowanych zajęć wskażemy najczęściej występujące problemy związane z księgowaniem w jednostce budżetowej, jak również błędy, wykazywane w protokołach pokontrolnych RIO I NIK, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. ewidencji księgowej poszczególnych rodzajów operacji oraz ich odniesieniami do sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w jednostkach budżetowych.
 • Upewnisz się, że Twoja jednostka prawidłowo funkcjonuje w procedurze kontroli wstępnej przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego czy dokonaniem wydatku.
 • Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki.
 • Uzyskasz odpowiedzi na różne pytania m .in.:
 • Jak ujmować księgowo i w sprawozdawczości należności sporne?
 • Jakie mogą być koszty o nadzwyczajnej wartości i incydentalne i jak je ujmować w ewidencji księgowej?
 • Kiedy następuje przedawnienie należności i jak je zaewidencjonować?
 • Jak prawidłowo naliczyć odsetki od należności?
 • Dlaczego nadpłaty nie mogą być ujmowane na koncie 245?
 • Jakie mogą być koszty o nadzwyczajnej wartości i incydentalne oraz jak je ujmować w ewidencji księgowej?
 • Jak jest różnica między remontem i ulepszeniem?
 • Jak ustalić w jednostce procedurę kontroli wstępnej przed zaciągnięciem zobowiązania, aby mieć kontrolę nad wydatkami do popełnienia w danym roku (zaangażowanie)?
 • W jaki sposób można przeprowadzić porządkowanie majątku w jednostce?
zwiń
rozwiń
Program

1. Polityka rachunkowości – podstawa rachunkowości jednostki.
2. Zasady ewidencji należności i dochodów, w tym m. in.: przypisy, odpisy, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności długoterminowe, należności sporne i wątpliwe, wycena, odpisy aktualizujące – dokumentacja, ważne zapisy w instrukcjach.
3. Specyfika ewidencji odsetek od należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
4. Zasady zaciągania zobowiązań finansowych, a zaangażowanie.
5. Ewidencja wydatków, w tym m. in.: wydatki remontowe i inwestycyjne.
6. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m. in.: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości i incydentalne.
7. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja.
8. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: błędy w ewidencji kwot do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia. 
9. Konta pozabilansowe – co możliwe, a co konieczne?
10. Ewidencja wyniku finansowego, a fundusz jednostki – istota, analityka.
11. Sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, naczelnicy wydziałów finansowych, pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2024 r.