• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Należności w jednostkach budżetowych – najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane pracownikom służb księgowo-finansowych JST, którego przedmiotem będzie realizacja, ewidencja i windykacja należności i dochodów budżetowych JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Należności to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowe ich ustalenie, dochodzenie, stosowanie ulg to kluczowe aspekty, które definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem należności w obszarze ewidencji, klasyfikacji, sprawozdawczości i windykacji po zmianach prawnych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych.
• Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania pomocnych przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce.
• Dowiesz się, czy prawidłowo ujmujesz należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.
• Zdobędziesz wiedzę na temat najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie dochodzenia czy ewidencji należności oraz prawidłowych sposobów postępowania, mających na celu ich eliminację.
• Uzyskasz odpowiedzi na kluczowe pytania, między innymi dotyczące:
- Czy przedawnienie należności następuje zawsze z końcem roku? Jaka powinna być procedura w jednostce związana z ujmowaniem księgowym przedawnienia należności?
- Dla jakich należności nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty, pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej?
- Kiedy koszty upomnienia stają się należnością?

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m. in.:
• Należności krótkoterminowe i długoterminowe.
• Przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane.
• Nadpłaty.
• Zaległości.
• Przedawnienia.
• Należności sporne i wątpliwe.
2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady, odsetki a kary.
3. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej - zasady, ewidencja.
4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

• Umorzenie należności.
• Odroczenie terminu płatności.
• Rozłożenie zaległości na raty.
5. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:
• Upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne.
• Koszty upomnienia – zasady.
• Wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne.
• Rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania.
• Kontrahent w likwidacji, upadłości.
• Postanowienia komornicze.
• Zakończenie postępowania egzekucyjnego.
• Koszty egzekucji.
6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

• Potwierdzanie sald.
• Weryfikacja.
9. Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.
10. Podsumowanie. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, naczelnicy wydziałów finansowych, pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2024 r.