• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Komunikacja wewnętrzna i efektywność pracy Skarbnika w urzędzie. Prawo pracy dla Skarbnika - wyjazdowe Forum Skarbników

Potwierdzone
Miejsce
Mikołajki
Termin
03-04 września 2024
Czas trwania
12:00 - 15:00
Cena
1500/1650 zł
Zapisz się na szkolenie

Promocja dla Skarbników zrzeszonych w Forum. Dokładny cennik na dole strony.

Ważne informacje o szkoleniu

Szanowni Państwo, 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza do udziału w wyjazdowej sesji szkoleniowo-konsultacyjnej Forów Skarbników Województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie jest kontynuacją corocznych dwudniowych zjazdów, ale tym razem ze skarbnikami innych województw, których część mieliście okazję poznać podczas naszych Krajowych Kongresach Skarbników. Wyjazdowe spotkanie będzie okazją do podzielenia się w swoim gronie wiedzą i doświadczeniem z zakresu najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją skarbnicy w codziennej pracy. Liczymy, iż przybędą Państwo na nasze wydarzenie aby uzyskać wiele porad i cennych wskazówek, rozwiać wątpliwości i omówić problemy, a także pogłębić integrację pomiędzy uczestnikami naszych forów.

Dzień I – 3.09.2024 r.
11.00-12.00 - rejestracja uczestników i zakwaterowanie w zależności od dostępności pokoi, doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00 / przerwa obiadowa 14:00 – 14:45
12.00 – 17.00 - szkolenie Komunikacja wewnętrzna i efektywność pracy Skarbnika w urzędzie 
17.00 - 19.00 – czas wolny
19.00 - … – uroczysta kolacja
Dzień II - 4.09.2024 r. 
8.00 - 9.00 - śniadanie w formie bufetu oraz wymeldowanie z pokoju – doba hotelowa kończy się o godz. 11.00
9.00 - 14.00 - szkolenie Prawo pracy dla Skarbnika
14.00 – 14.30 - obiad i zakończenie spotkania
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I EFEKTYWNOŚĆ PRACY SKARBNIKA W URZĘDZIE

Cel szkolenia: Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z komunikacją wewnętrzną, asertywnością oraz poznanie metod i narzędzi wpływających na efektywność zawodową. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności stosowania komunikatów asertywnych w kontakcie ze współpracownikiem, przełożonym, podwładnymi, klientami.

PRAWO PRACY DLA SKARBNIKA

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Skarbnik jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania. Wśród Państwa Skarbników wciąż żywa jest jednak dyskusja na temat tego, czy podstawa nawiązania stosunku pracy nie powinna ulec zmianie, a to dlatego, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie wskazuje się na to, że stosunek pracy z powołania, w porównaniu z innymi stosunkami pracy, jest stosunkiem pracy najmniej stabilnym. Dlatego też zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym przedstawione zostaną cechy zarówno stosunku pracy z powołania, jak i umownego stosunku pracy.
Poza tym, z uwagi na rolę, jaką Państwo Skarbnicy odgrywają w Urzędach, w czasie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące Skarbnika, jako osoby kierującej pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1: KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I EFEKTYWNOŚĆ PRACY SKARBNIKA W URZĘDZIE

MODUŁ 1. WARUNKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNEJ  
Cel: Poznanie barier utrudniających i narzędzi ułatwiających komunikację wewnętrzną

• Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się w zespole (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno-emocjonalnego, brak umiejętności ko-munikacji na poziomie jednostki)
• Różne typy osobowości i sposoby komunikacji z nimi. Autodiagnoza
• Sztuka aktywnego słuchania. Jak pokonać bariery utrudniające uważne słuchanie i jak skoncentrować się na treści odbieranego przekazu
• Umiejętność parafrazowania
• Jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi – rodzaje pytań i zakres ich stosowania
• Kształtowanie słuchania opartego na empatii i otwartości
• Mowa ciała – ważny element w komunikacji zespołu
• Dopasowanie i prowadzenie podstawą efektywnej komunikacji interpersonalne
• Gesty ułatwiające i blokujące komunikację w grupie

MODUŁ 2. SZTUKA DELEGOWANIA I EGZEKWOWANIA ZADAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Cel: poznanie zasad delegowania zadań oraz odpowiedzialności

• Delegowanie - dzielenie się władzą
• Delegowanie – potrzeba czy konieczność?
• Mity na temat delegowania – dlaczego bo-imy się delegować?
• Co delegować, czego lepiej nie delegować - Zasada ABC
• Zasady dotyczące delegowania
• Sześć reguł efektywnego delegowania
• Egzekwowanie delegowanych zadań
• Feedback – jak przekazywać informacje trudne
• Edyfikacja – skuteczny sposób zadbania o swoje emocje i relacje z innymi.
 
MODUŁ 3. OD BIERNOŚCI DO AGRESJI - POSTAWY W KOMUNIKACJI – KONSTRUKTYWNE PRZEZWYCIĘŻANIE SYTUACJI TRUDNYCH
Cel: Uświadomienie uczestnikom różnych postaw w komunikacji, poznanie postaw nawykowych i wyuczonych, autodiagnoza preferowanej postawy. Trening komunikatów asertywnych, wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia asertywne i perswazyjne

• Poziomy konfliktów (informacja, cele, czynniki strukturalne, wartości, relacje) - rozwiązywanie konfliktów w zespołach 
• Typy postaw: postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna), postawy wyuczone (asertywna i odważna)
• Trzy wymiary asertywności: postawa, zachowanie, techniki
• Preferowany styl zachowania – autodiagnoza
• Jak rozmawiać z podwładnymi - sposoby przekazywania trudnych informacji: Konstruktywna krytyka – odwoływanie się do zachowania, nie ocenianie osoby. Kanapka informacji zwrotnych - metoda budująca pozytywny stan emocjonalny
• Komunikat blokujący komunikację interpersonalną / Komunikat „TY”
• Słowa i wyrażenia perswazyjne – techniki reagowania

MODUŁ 4. TRENING WYBRANYCH TECHNIK ASERTYWNYCH
Cel: nauczenie się wybranych technik asertywnych;, udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się
• Asertywność wobec szefa – wójta, burmistrza, prezydenta
• Trening technik asertywnych: 
o Asertywny komunikat „JA” – odwoływanie się do opisu rzeczywistości
o Komunikat UFO – odwoływanie się do faktów
o Technika FUKOZ – odwoływanie się do zaplecza
o Technika mówienia „NIE” – asertywna odmowa
o Techniki wspomagające: 
 • „Przykro mi”
 • „Jest mi trudno”
 • Technika zamglenia
 • Technika jujitsu
 • Uprzedzanie krytyki
 • Zdarta płyta
 • Parafraza sytuacyjna
o Jak wykorzystać asertywne komunikaty kiedy:
 • Krytyka jest częściowo słuszna, ale zbyt szeroko zakrojona
 • Krytyka ocenia ciebie, a nie działanie
 • Krytyka wyrażona jest w agresywnej formie
 • Krytyka podana jest w formie aluzji
 
Dzień 2: PRAWO PRACY DLA SKARBNIKA

1. Podstawa prawna nawiązania stosunku pracy Skarbnika.
2. Ustalenie warunków zatrudnienia, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę.
3. Podstawa prawna odwołania skarbnika i wpływ na stosunek pracy. Ochrona stosunku pracy.
4. Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy a umowa o pracę – podobieństwa i różnice.
5. Status prawny skarbnika jako głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz pracownika samorządowego.
6. Skarbnik jako osoba kierująca pracownikami
 • uprawnienia osoby kierującej pracownikami,
 • obowiązki osoby kierującej pracownikami,
 • odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami.
7. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i zastępcy skarbników woj. lubelskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej i efektywności pracy Skarbnika w urzędzie
Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział tysiące uczestników. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, między innymi dla takich instytucji jak: Akademia Kultury Informacyjnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Poznaniu, Polski Instytut Dyplomacji, ZUS w Nowym Sączu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i inni. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziłam szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

Ekspertka prowadząca szkolenie „Prawo pracy dla Skarbnika”. 
Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.
 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*,

Hotel Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*,

Jora Wielka 54C,

11-730 Mikołajki

Koordynatorzy
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
tel. +48 502 525 121
n.gmurkowska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena uczestnictwa jednej osoby w 2ch dniach wydarzenia, z noclegiem w pokoju 2-osobowym, z pełnym wyżywieniem i udziałem w integracyjnej kolacji:

Dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników - 1200 zł.
Dla osób nie zrzeszonych w Forum - 1500 zł.

Cena uczestnictwa jednej osoby w 2ch dniach wydarzenia, z noclegiem w pokoju 1-osobowym, z pełnym wyżywieniem i udziałem w integracyjnej kolacji (ilość miejsc w 1os pokojach ograniczona)
 

Dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników - 1350 zł.
Dla osób nie zrzeszonych w Forum - 1650 zł.  

Dojazd na miejsce wydarzenia we własnym zakresie. 
Parking gratis, basen, jacuzzi, sekcja saun w cenie pokoju.