• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania

Zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostaną zasady prowadzenia gospodarki kasowej oraz obiegu druków ścisłego zarachowania.

Ważne informacje o szkoleniu

Koniec roku jest doskonałym czasem, by uporządkować gospodarkę kasową w jednostce, przypomnieć zasady funkcjonowania i organizacji kasy czy też ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym wymogów prawnych w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania.

 • Szczególna uwaga podczas zajęć będzie poświęcona organizacji obrotu bez, jak i gotówkowego, ewidencji zdarzeń w księgach rachunkowych, odpowiedzialności podmiotowej i przedmiotowej, prowadzenia pogotowia kasowego, zasad udzielania i rozliczania zaliczek, a także aspektom kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej w tym obszarze.
 • Przeanalizujemy też kwestie związane z inwentaryzacją kasy i jej walorów oraz druków ścisłego zarachowania, a także zasad przy nabywaniu i prowadzeniu ewidencji ww. druków.
 • Udział w zajęciach będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy na temat właściwego funkcjonowania gospodarki kasowej w jednostce, pomoże osobom odpowiedzialnym za nią sprawdzić procedury i inne, istotne oświadczenia czy instrukcje w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Wskazanie działań, jakie należy podjąć w przypadku likwidowania, kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania.
 • Przedstawienie kwestii problemowych wraz z przykładami możliwych rozwiązań.
 • Omówienie nieprawidłowości, jakie nie powinny mieć miejsca w zakresie gospodarki kasowej czy druków ścisłego zarachowania oraz poznanie sposobów ich zapobiegania.
 • Uczestnicy otrzymają obszerne materiały, zawierające przykładowe rozwiązania, także dotyczące sytuacji problemowych, z podaniem możliwości stosowanych rozwiązań i księgowania zdarzeń oraz:
 • oświadczenia, upoważnienia,
 • wzory rejestrów i protokołów,
 • przykładowe instrukcje w sprawie prowadzenie rejestru depozytów i weksli, zasad realizacji rozliczeń gotówkowych, zasad przyjmowania wpłat bezgotówkowych, przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz w sprawie druków ścisłego zarachowania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej kierownika jednostki oraz głównego księgowego.

2. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność kasjera oraz procedury ich przyjmowania i przekazywania.

3. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnej obsługi kasowej jednostek.

4. Tworzenie, obieg i kontrola typowych dokumentów kasowych, również w strukturze jednostek obsługujących i obsługiwanych, w tym ewidencje i przykładowe księgowania.

5. Organizacja kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie.

6. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek (stałe i jednorazowe – przykładowe księgowania).

7. Zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie pogotowia kasowego.

8. Ewidencja środków pobranych, a nieodebranych przez upoważnioną osobę.

9. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione oraz sposób dokumentowania.

10. Prowadzenie rejestru depozytów, weksli, zasad realizacji rozliczeń gotówkowych, zasad przyjmowania wpłat bezgotówkowych, przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych - przykładowe zarządzenia.

11. Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.

12. Zasady inwentaryzowania kasy i jej walorów – metody, częstotliwość.

13. Sposób dokumentowania inwentaryzacji kasy - przykładowy protokół.

14. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

15. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.

16. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.

17. Rodzaje druków ścisłego zarachowania: czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.

18. Znaczenie i zasady cechowania druków ścisłego zarachowania.

19. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, metody, częstotliwość. Przykładowe zarządzenie.

20. Czynności związane z gospodarowaniem drukami ścisłego zarachowania.

21. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

22. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).

23. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.

24. Protokoły przyjęcia, przekazania i likwidacji druków ścisłego zarachowania.

25. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.

26. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

27. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.

28. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi, kasjerzy i pracownicy ich zastępujący oraz inni pracownicy merytoryczni (np.  intendenci, kierownicy gosp. czy pracownicy sekretariatów), pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2023 r.