• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Aktualne zagadnienia. Wszystko o prawie i praktyce działania organu

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Łodzi.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

Pełen tytuł szkolenie by prezentował treści ujęte w programie powinien brzmieć: Jak skutecznie wygasić zezwolenia z powodu upływu terminu III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Postępowanie organu zezwalającego krok po kroku. Najnowsze zmiany kpa i ich wpływ na wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystko o prawie i praktyce działania organu. Uczestnicy proponowanego szkolenia uzyskają wyczerpujący pakiet informacji dotyczących najnowszych zmian przepisów prawa, mających znaczenie dla pracy urzędników zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych: trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy nie uiścili III raty opłaty do 30 września 2023r. bądź w ciągu następnych 30 dni, pełnej procedury wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwoleń, trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przeanalizowanie potrzebnych przepisów i ich zastosowania w praktyce.
• Ułatwienie pracy bieżącej urzędników i wyjaśnienie wątpliwości prawnych w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, szczególnie w 2023 r.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe.
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
• Poznanie aktualnej interpretacji treści obecnie obowiązujących przepisów ustaw „okołoalkoholowych” m.in. ustawy o likwidowaniu zbędnych barier administracyjnych i prawnych, ustawy covidowej, ustawy winiarskiej, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych innych w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w formie: aktualnych wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, niezbędne wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty III raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni do 30.10.2023 r.
• Jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty.
• Wszczęcie postępowanie – forma.
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty.
• Rezygnacja z zezwolenia w trakcie postępowania - jak prawidłowo obliczyć należną opłatę?
• Jak określić datę stwierdzenia wygaśnięcie zezwolenia i ustalić okres karencji.
• Jak skutecznie i zgodnie z prawem obliczyć i wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia.
• Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
2. Zwrot opłaty za niewykorzystane zezwolenie – najnowsze orzecznictwo NSA i WSA:
• Zwrot na wniosek czy z urzędu – aktualne zalecenia RIO.
• Procedura zwrotu albo odmowy zwrotu opłaty nienależnie wniesionej.
3. .Najnowsze zmiany w Kpa- jak stosować w praktyce ART.127 § 1a:
• Wydawanie zezwoleń w nowym stanie prawnym - ostateczność a prawomocność decyzji.
• Kiedy można wprowadzić wydane zezwolenie do CEIDG.
• Oświadczenie o rezygnacji z prawa do złożenia odwołania/zażalenia – kiedy i jak należy stosować.
4. Nowa formuła zezwolenia na wyprzedaż – jednorazowe zbycie zinwentaryzowanych zapasów alkoholu na nowych zasadach,
5. Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

• Tytuł prawny do lokalu - jakie są wymagane dokumenty?
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie sanepidu.
• Treść wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Winiarze, pszczelarze, sadownicy- nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Producent wina jako hurtownik.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów. Opłata skarbowa?
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 kpa.
• Kiedy trzeba stosować art. 10 i 79a kpa.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak poprawnie ustalić w decyzji termin ważności zezwolenia.
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Ponaglenie - procedura organu.
6. Aktualne warunki wydawania zezwoleń jednorazowych i kateringowych:
• Czy organ może czy musi wydać zezwolenie?
• Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?
• Zakaz spożywania napojów alkoholowych a wydanie zezwolenia jednorazowego.
• Czy organ zezwalający może ustalić warunki korzystania z zezwolenia jednorazowego na festynie?
• Kiedy i komu można wydawać zezwolenia jednorazowe, kateringowe – sprzedaż obwoźna, food trucki, mobilni barmani, fryzjerzy, itp.
• Zasady funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na imprezie masowej.
7. Instytucja zmiany zezwolenia:
• Przekształcenia firm – kiedy można zmienić zezwolenie?
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców – kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia: zmiana adresu magazynu dystrybucyjnego, zmiana adresu, nazwiska, nazwy lokalu lub firmy.
8. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne:
• Z jaką datą należy stwierdzić wygaśnięcie zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wydanie, przedłużenie lub wygaszenie zezwolenia ?
9. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• Zakaz reklamy alkoholu w punktach sprzedaży - postępowanie organu.
• Naruszenie ustawowych warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu: m.in. dowóz alkoholu, sprzedaż przez Internet. Dopuszczalna czy nie?
10. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu w 2023 roku, szczególnie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok:
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
• Skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
• Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
• Metody i zakres badania dokumentów finansowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujących, ale też doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodków szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadza wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w formie szkoleń zamkniętych. W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 559,00 zł netto PLN.

 Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 listopada 2023 r.