Zamówienia publiczne po zmianach z uwzględnieniem zamówień o wartości mniejszej niż progi UE

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 stycznia 2021 roku po wejściu w życie nowej ustawy o Prawie zamówień publicznych w istotny sposób zmienił się system zamówień w Polsce. Wprowadzona zmiana przepisów ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Jednym z bardzo istotnych warunków przygotowywania zapytań są tzw. progi unijne. Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zmiany przepisów prawnych dotyczących zamówień, których wartość jest niższa niż 130 tys. złotych a także sposoby przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne o wartości poniżej progów UE, ze szczególnym uwzględnieniem trybu podstawowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia będą Państwo mieli możliwość między innymi poznać każdy z wariantów trybu podstawowego zamówienia. Będą Państwo mogli nauczyć się prawidłowo szacować wartość zamówienia a także dowiedzieć się jak używać podpisu zaufanego i osobistego oraz jak sprawdzać prawidłowość tych podpisów.

zwiń
rozwiń
Program

I. CZĘŚĆ PIERWSZA - ZAGADANIENIA OGÓLNE

1. Zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówienia:

 • Zawartość planu postępowań.
 • Nowe zasady publikacji planu postępowań.
 • Aktualizacja planu postępowań.

2. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia:

 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw.
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług.
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia.
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.

3. Nowe zasady stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60%.

4. Przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania.

5. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze krajowej:

 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 • Oświadczenie o aktualności oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, jako nowy podmiotowy środek dowodowy.
 • Jak długo są ważne podmiotowe środki dowodowe.
 • Sposób sporządzania i przekazywania podmiotowych środków dowodowych.

II. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ OD PROGÓW UE NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1. Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłoszeń o zamówieniu

2. Zmiany dotyczące zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

3. Nowy obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu

4. Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

5. Czy w postępowaniu poniżej progów UE możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej?

6. Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców.

7. Nowe podstawy odrzucenia oferty.

8. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym?

 • Tryb podstawowy bez negocjacji - przebieg postępowania
 • Tryb podstawowy z możliwością negocjowania - zapraszanie do negocjacji, sposób
 • negocjowania, zaproszenie do składania ofert dodatkowych
 • Tryb podstawowy z negocjacjami - kiedy wolno ujawnić treść złożonych ofert
 • złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu?; opis potrzeb i wymagań

9. Nowa definicja zakończenia postępowania.

10. Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania.

11. Nowe zasady udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości niższej od progu 750 000 Euro - Jak przeprowadzić postępowanie, gdy nie ma art. 138o?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania, członkowie komisji przetargowych (pracownicy wydziałów merytorycznych oraz Wydziałów Zamówień Publicznych), kontrolerzy zamówień publicznych, doradcy zamówieniowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publ. (2019 r.) Stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 maja 2021 r.