Umowy w zamówieniach publicznych i rejestr umów. Praktyczne narzędzie konstruowania umów

Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie sposobu konstruowania umów funkcjonujących w systemie zamówień publicznych dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych a także ich zmiana, wygaśnięcie, unieważnienie. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo i optymalnie konstruować różnego rodzaju umowy począwszy od komparycji poprzez określenie przedmiotu umowy, obowiązków stron umowy, zabezpieczeń interesów Zamawiającego oraz różnorodnych klauzul umownych, w tym klauzul waloryzacyjnych, kar umownych, odsetek i innych postanowień. Zakres obejmuje zagadnienia objęte w szczególności ustawą prawo zamówień obowiązującą od stycznia 2021 roku, ustawę kodeks cywilny, ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę prawo budowlane oraz innych ustaw, które mają związek z tworzeniem umów dotyczących konkretnych zakresów tematycznych. Uczestnikom zostanie przekazana praktyczna wiedza niezbędna przy tworzeniu umów, aby w maksymalny sposób zabezpieczyć interesy Zamawiającego oraz aby możliwa była jej zmiana i ewentualne jej rozwiązanie, gdyby zaistniała taka konieczność. Zostaną zaprezentowane również konkretne klauzule umowne do wykorzystania w praktyce oraz te zapisy, które mogą wywoływać wątpliwości i problemy w trakcie realizacji umowy i mogą być powodem problemów i wątpliwości interpretacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się jak sądy oceniają umowy, jaka jest ich wykładnia i jakie reguły interpretacyjne się stosuje. Podczas zajęć wskażemy nowe obowiązki związane z rejestracją umów i odpowiemy na pytanie jakie umowy i w jakich formach będzie obowiązek raportowania w rejestrze umów od lipca 2022 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zwiększenie umiejętności we właściwym konstruowania umów w zamówieniach publicznych oraz unikanie błędów, które mogłyby doprowadzić do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy wymierzenie korekt finansowych albo innych konsekwencji finansowych.
• Zapoznanie się i wymiany doświadczeń z realizacji różnorodnych zamówień i problemów jakie się pojawiają na tle realizacji umów, gdzie błędy w jej przygotowaniu i braki regulacji czy niewystarczające zapisy doprowadziły do trudności w jej realizacji i egzekwowaniu właściwego wykonania.
• Prezentacja propozycji zapisów umów, które będą przedmiotem oceny z punktu widzenia wymogów prawa i praktyki tak aby wyjaśnić i omówić problemy jakie się pojawiają wtedy, gdy te zapisy są niejasne, nieprecyzyjne, sprzeczne wewnętrznie, nieprzemyślane i nie chroniące w wystarczający sposób interesy stron umowy. 
• Zdobycie wiedzy z zakresu rejestracji umów w tym odpowiedź na pytanie: Jakie umowy i w jakich formach będą objęte raportowaniem do Ministra Finansów w obowiązkowych rejestrze od lipca 2022 roku?

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązujący stan prawny ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosowanie przepisów ustawy kodeks cywilny i innych ustaw przy konstruowaniu umów w sprawach zamówień publicznych.
2.  Rodzaje umów o zamówienie publiczne wg ustawy prawo zamówień publicznych:
• umowa o roboty budowlane, dostawy, usług, umowa ramowa.
3. Usługi:
• ich charakterystyka oraz omówienie przepisów ustawy kodeks cywilny a także wskazanie przykładów usług, konstruowanie opisu przedmiotu umowy. 
4. Dostawy:
• ich charakterystyka oraz omówienie przepisów ustawy kodeks cywilny a także wskazanie przykładów dostaw, konstruowanie opisu przedmiotu umowy.
5. Roboty budowlane a regulacje umów nazwanych uregulowanych w kodeksie cywilnym:
• omówienie, charakterystyka.
6. Zasady konstruowania umów.
7. Forma umowy o zamówienie publiczne.
8. Reprezentacja stron:
• Zamawiającego/Wykonawcy - identyfikacja osób podpisujących, pełnomocnictwo, prokura.
9. Umowy zawierane z wykonawcami składającymi wspólną ofertę.
10. Czas trwania umowy.
11. Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy.
12. Kształtowanie zapisów dot. wynagrodzenia wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji.
13. Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty.
14. Zmiany umowy w toku realizacji:
15. Zmiany istotne i nieistotne:
• zasady ich wprowadzania.
16. Zmiany nieistotne.
17. Roboty zamienne, dodatkowe, kwota warunkowa w umowach o roboty budowlane.
18. Umowy dot. udzielania zamówień z wolnej ręki.
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
• wysokość w zależności od formy wynagrodzenia wykonawcy.
20.  Zwrot zabezpieczenia.
21. Zaliczka i sposób jej rozliczenia.
22. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów.
23. Kary umowne.
24. Odstąpienie od umowy: Umowne, Ustawowe.
25. Wypowiedzenie umowy.
26. Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
27. Jawność umów.
28. Rejestr umów- jakie umowy podlegają obowiązkowi ujawnienia:
• omówienie form zawartych umów – definicje, przykłady, problemy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej a także we wszelkich jednostkach sektora finansów publicznych (urzędy pracy, instytucje kultury, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata); inne osoby przygotowujące umowy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz jednostkach im podległych bądź nadzorowanych; wszystkie osoby chcące zdobyć albo poszerzyć wiedzę na temat sposobu konstruowania umów w szczególności umów dotyczących zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych, w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 23 maja 2022 r.