Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, istotny dokument opisu i odbioru robót budowlanych wg. nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nowych rozporządzeń wykonawczych

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku dotyczące udzielania zamówień na roboty budowlane m.in. zmieniły podejście do przygotowania dokumentacji przetargowej. W myśl zapisów aktualnie obowiązujących przepisów ustawy zamówienie na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia wykonawczego dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zmiany przepisów wymagają od opracowujących STWIORB rzetelnego przygotowania, umożliwiającego określenie zbioru wymagań i standardów zamawiającego w zakresie wykonania robót budowlanych oraz dokonanie prawidłowej wyceny robót przez wykonawcę, a także przeprowadzenie odbiorów robót budowlanych przez inspektorów nadzoru. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówimy nowe standardy i sposoby ich realizacji, a także odpowiemy na pojawiające się wątpliwości i pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z nowym rozporządzeniem w zakresie opracowania STWIORB.
• Zwiększenie kompetencji osób odpowiedzialnych za odbiór dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz opracowujących przedmiary robót.
• Zaprezentowanie jak zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
• Przedstawienie, na co zwrócić uwagę podczas opracowania jednego z istotnych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia oraz wskazanie jak STWIORB jest istotna przy opracowaniu przedmiaru robót dla zamawiającego, a także dla wykonawcy oraz podczas odbiorów robót budowlanych. 
• Na zajęciach odpowiemy między innymi na pytania:
- Jakie dokumenty opisują zamówienia na roboty budowlane?
- Jak przygotować dokument STWIORB?
- Jaka jest struktura i budowa STWIORB?
- Gdzie ujmować roboty tymczasowe i czym się kierować?
- Dla jakich dokumentów specyfikacja jest podstawą opracowania?
- Jak stosować STWIORB w przedmiarze robót?
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie:
1. Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – istotny dokument opisujący przedmiot zamówienia.
2. Specyfikacja techniczna jako podstawa opracowania innych dokumentów w procedurze przetargowej.
II. Zasady opracowania STWIORB - wytyczne ustawowe:
1. Sposoby opisu przedmiotu zamówienia: 
a. zasady ogólne,
b. określenie wymagań dotyczących funkcjonalności lub wydajności,  
c. odniesienie do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi,
d. mieszany.
2. Generalna zasada opisu przedmiotu zamówienia – zakaz utrudniania uczciwej konkurencji.
3. Przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych.
III. Zakres i forma specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
1. Rola specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w opisie przedmiotu zamówienia według ustawy i wymogów rozporządzenia.
2. Systematyka specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla:
a. projektów o małym stopniu skomplikowania,
b. projektów o dużym stopniu skomplikowania.  
3. Omówienie poszczególnych elementów składowych specyfikacji technicznej:
a. Strona tytułowa,
b. Zakres części ogólnej: 
• Nowe zapisy w specyfikacji – jak wypełniać?
• Niezbędne informacje o terenie.
• Definicje.
c. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania.
d. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
e. Wymagania dotyczące środków transportu.
f. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
g. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.
h. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
i. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
j. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
k. Dokumenty odniesienia.
4. Powiązanie STWIORB z Przedmiarem robót.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek budżetowych przygotowujący procedurę przetargową w tym: członkowie komisji przetargowych odpowiedzialni za dokumentację postępowania, pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za odbiór dokumentacji, osoby weryfikujące dokumentację, osoby opracowujące STWIORB i przedmiary robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny inżynier konsultant, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, EFCA, członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wieloletnia członkini zarządu stowarzyszenia, współautorka dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych ze środków publicznych i funduszy UE. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu jako Inżynier kosztów - przy realizacji inwestycji kubaturowych, wodno-kanalizacyjnych, przemysłowych i energetycznych według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrony Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia z budownictwa, zamówień publicznych i kosztorysowania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 13 maja 2022 r.