• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wywiad środowiskowy - nowe wyzwania dla pracownika socjalnego. Jak pouczać strony o e-doręczeniach, jak uwzględniać nowe zasady ustalania odpłatności za dps i zwolnienia z tych opłat oraz jak informować o nowych formach świadczeń po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego oraz ustalania dochodu przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Omówione zostaną między innymi ostatnie zmiany przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Od grudnia zacznie obowiązywać konieczność doręczania pism i decyzji stronom postępowania drogą elektroniczną. Ponadto od 1 listopada obowiązuje nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Na to nakłada się nowe orzecznictwo sądowe, w tym w zakresie odpłatności za dps. W związku z tym proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego, w kontekście przeprowadzania wywiadu środowiskowego, zostaną połączone i kompleksowo omówione powyższe zagadnienia. Prowadząca szkolenie udzieli wielu praktycznych wskazówek pozwalających właściwie przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz pouczać i informować strony w trakcie jego trwania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pracownik socjalny po odbytym szkoleniu: 
- będzie posiadał narzędzia i wiedzę niezbędną w trakcie przeprowadzanych wywiadów; 
- otrzyma informacje o znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej, która to m.in. zobowiązuje pracownika socjalnego do odpowiedniego pouczania o nowych świadczeniach. W trakcie szkolenia zostanie wskazane jak przedstwić stronie możliwość korzystania z usług sąsiedzkich czy wsparcia krótkowterminwoego w dps, a przede wszystkim jak odebrać oświadczenia o braku zgody na te świadczenia, co następnie może skutkować odmową skierowania do dps;
- pozna nowe, obowiązujące w praktyce orzeczniczej, zasady zwalniania z odpłatności za dps i nowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w dps. Zostaną przybliżone nowe wskazania organów odwoławczych i sądów, które kształtują praktykę organów ale i zobowiązują pracownika socjalnego do odpowiedniego pouczania stron. Dotyczy to sytuacji kiedy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty za dps i kiedy będzie to zwolnienie oceniane, czy przed wydaniem decyzji o odpłatności czy razem z nią, czy również po ustaleniu opłaty; 
- zdobędzie informacje w jaki sposób pouczyć stronę w trakcie realizowanego wywiadu w kontekście zmian w doręczaniu pism oraz dowie się jak wyjaśnić klientowi, że nie zawsze otrzyma po 10 grudnia list polecony, zwłaszcza jeśli posiada pełnomocnika lub bierze udział w postępowaniu o odpłatność za dps a nie jest beneficjentem pomocy społecznej;
- dowie się jakie skutki może wywołać działanie strony w przypadku braku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.
• Nowe przepisy i zagadnienia będą przekazane pod kątem ich praktycznego stosowania w czasie trwania wywiadu środowiskowego. 
• Każdy z uczestników będzie miał możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z praktykiem i ekspertem podczas trwania szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych - w jakich sytuacjach obowiązują strony postępowania i organy prowadzące postępowanie?
2. Jak prawidłowo, po 10.12.2023 r., zawiadomić o wszczęciu postępowania i o terminie wywiadu?
3. Informacje przekazywane w trakcie wywiadu środowiskowego o dalszym sposobie doręczania pism i decyzji oraz przesyłania dokumentów do organu.
4. Nowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w dps - kolejność osób zobowiązanych, sposób obliczenia opłaty – jak liczymy dochód rodziny, jak ustalamy wysokość opłaty nie dzieląc proporcjonalnie na osoby zobowiązane, jak wyjaśnić stronom zasady postępowania dowodowego?
5. Jak pouczać strony o konieczności podania dochodu członków rodziny i o skutkach braku podania tych niezbędnych informacji?
6. Pouczanie w trakcie wywiadu o zasadach ustalania odpłatności za pobyt w dps.
7. Przyjmowanie wniosku o zwolnienie z opłaty za dps – reguły. 
8. Nowelizacja pomocy społecznej w zakresie mieszkań treningowych, wspomaganych usług opiekuńczych i usług wsparcia krótkoterminowego – informowanie o przysługujących uprawnieniach.
9. Wpływ nowych świadczeń z pomocy społecznej na możliwość skierowania do dps – jak odebrać w czasie wywiadu oświadczenie o braku chęci skorzystania z tych świadczeń tak aby mogło być prawidłowo zakończone postępowanie o skierowanie do dps?
10. Sporne zagadnienia dotyczące procedury wywiadu. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy organów nadzoru i kontroli z zakresu realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk - orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2023 r.