• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wszystko o przedawnieniu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz innych wydatków i opłat podlegających zwrotowi.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej i ich egzekucja administracyjna oraz przedawnienie.

Ważne informacje o szkoleniu

• Podczas szkolenia przeanalizujemy przepisy związane z przedawnieniem nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej a także innych wydatków polegających zwrotowi.
• Omówimy różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji dotyczącej zwrotu należności.
• Przeanalizujemy proces egzekucji administracyjnej nienależnie pobranych świadczeń oraz podlegających zwrotowi wydatków i opłat.
• Poznamy obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego.
• Wyjaśnimy wątpliwości i odpowiemy na pytania z zakresu stosowania przepisów związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskają Państwo odpowiedzi na następujące pytania:
- Co w praktyce organów pomocy społecznej oznacza przedawnienie należności?
- W jakim terminie należy wydać decyzję o zwrocie wydatków i nienależnie pobranych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw z obszaru pomocy społecznej? Kiedy przedawnia się prawo do wydania takich decyzji?
- Kiedy ulegają przedawnieniu orzeczone do zwrotu wydatki i nienależnie pobrane świadczenia?
- Od kiedy liczyć termin przedawnienia w przypadku poszczególnych świadczeń i opłat orzeczonych do zwrotu?
- Jakie działania wierzyciela przerywają bieg terminu przedawnienia poszczególnych należności podlegających zwrotowi?
- Czy od podlegających zwrotowi należności zawsze należą się odsetki i jakie?
- Czy po śmierci zobowiązanego do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej należności można dochodzić od jego spadkobierców?
- Czy do zwrotu wydatków i opłat z ustawy o pomocy społecznej można stosować przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa?
• Otrzymają Państwo obszerne materiały szkoleniowe, przydatne w postępowaniu egzekucyjnym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej na gruncie ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw z obszaru pomocy społecznej.
2. Przebieg postępowania administracyjnego w spawie ustalenia nienależnie pobranego świadczenia oraz opłat i wydatków podlegających zwrotowi.
3. Formalne wymogi decyzji orzekającej zwrot nienależnie pobranego świadczenia – za jaki okres wstecz organ może żądać zwrotu wydatków, opłat i nienależnie pobranych świadczeń?
4. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia?
5. Kiedy przedawnia się orzeczone do zwrotu nienależnie pobrane świadczenie, orzeczony zwrot wydatków i opłat?
6. Okoliczności przerywające bieg terminu przedawnienia nienależnie pobranych świadczeń, opłat i zwrot wydatków.
7. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – czy i jakie odsetki się należą? Na jakich zasadach przedawniają się odsetki? Czy tak jak należność główna?
8. Czy od wszystkich należności podlegających zwrotowi z obszaru pomocy społecznej należą się odsetki?
9. Czy w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia należy dochodzić zwrotu od spadkobierców?
10. Przedawnienie prawa do żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej:
• na kim ciąży obowiązek zwrotu wydatków/opłat poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej?
• do kiedy należy wydać decyzję o zwrocie?
• jaki jest termin przedawnienia zwrotu wydatków/opłat poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej?
11. Przedawnienie żądania zwrotu należności za pobyt w DPS.
12. Charakter świadczeń za pobyt i usługi w DPS.
13. Kto ma obowiązek ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca w DPS?
14. Zastępcze ponoszenie opłat za pobyt w DPS przez gminę.
15. Czy i kiedy gmina może żądać opłat za pobyt mieszkańca w DPS od spadkobierców zmarłego podopiecznego?
16. Jaki jest zakres odpowiedzialności spadkobierców za zaległe opłaty za pobyt w DPS?
17. Czy z żądaniem zwrotu opłat za DPS można wystąpić dopiero po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym?
18. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji wobec spadkobierców o zaległe opłaty za pobyt w DPS?
19. Kiedy przedawnia się należność z tytułu zwrotu wydatków/opłat za pobyt w DPS orzeczona wobec spadkobierców?
20. Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń oraz podlegających zwrotowi wydatków i opłat:
• czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego należy zobowiązanemu doręczyć upomnienie?
• jak przedawniają się koszty upomnienia?
• czy zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia?
• od kiedy należy liczyć „nowy” termin przedawnienia po zastosowaniu środka egzekucyjnego?
• czy w każdym przypadku zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia dochodzonej należności z obszaru pomocy społecznej?
21. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego.
22. Pytania, indywidualne konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, osoby odpowiedzialne za egzekucję należności w tych jednostkach a także nadzorujące wykonywanie powyższych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 4 grudnia 2023 r.