• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustalanie odpłatności a także zwolnienia z opłaty za dom pomocy społecznej po nowelizacji przepisów. Procedura krok po kroku. Elektronizacja postępowań

Ważne informacje o szkoleniu

W prezentowanym webinarium kompleksowo omówimy przepisy prawne oraz procedurę, a szczególny nacisk położymy na praktyczny aspekt kierowania, ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, zobowiązań do zwrotu zastępczo poniesionych przez gminę opłat, a także zwolnień z opłaty po nowelizacji przepisów. Dokonamy analizy procedur krok po kroku, zwracając uwagę na najczęściej popełniane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej błędy. Omówimy najnowsze regulacje prawne i wiodące orzecznictwo, dotyczące prowadzenia postępowań w tym zakresie. Proponowane spotkanie to również praca na wzorach pism i decyzji, jak również na kazusach i praktycznych przykładach. Warsztatowy charakter szkolenia pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności. Dodatkowym atutem spotkania jest omówienie przepisów w kontekście zmian w zakresie doręczeń elektronicznych. Po 10 grudnia 2023 roku pisma i decyzje będą przekazywane zgodnie z ustalonymi zasadami i kolejnością form doręczenia. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo o tym, że strony postępowania będą zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Podmioty, które nie posiadają jeszcze takiego adresu, będą miały obowiązek go utworzyć. W przypadku, gdy strona nie spełnia tego obowiązku, organ może zastosować sankcje. Prawidłowe doręczenie ma również znaczenie dla wykonalności decyzji – jej niewłaściwe doręczenie może skutkować konsekwencjami takimi jak np. nieważność lub uchylenie decyzji. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówiona na proponowanym szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Udział w warsztacie z zakresu ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, polegającym na analizie konkretnych kazusów i przykładów oraz wyjaśnieniu związanych z tym procedur.
• Możliwość przeanalizowania prowadzonych przez siebie postępowań i porównania ich z procedurą prezentowaną krok po kroku przez eksperta.
• Omówienie najczęściej pojawiających się problemów i wskazanie sposobów ich rozwiązania na podstawie najnowszych przepisów prawnych, poparte licznymi przykładami oraz orzecznictwem.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na uniknięcie błędów w prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych.
• Omówienie i wyjaśnienie kwestii problemowych w zakresie doręczeń elektronicznych w kontekście procedur ustalania odpłatności a także zwolnienia z opłaty za dom pomocy społecznej.
• Wymiana doświadczeń z prowadzącym i innymi uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przyjęcie wniosku od strony lub od reprezentującego ją pełnomocnika/rodziny - wzory protokołu, pełnomocnictwa, wyjaśnień. 
2. Prowadzenie postępowania z osobą ubiegająca się o skierowanie do dps – wywiad i wezwania, skierowanie pisma o zakresie możliwych usług.
3. Ocena materiału dowodowego – zaświadczeń lekarskich, dokumentów.
4. Skierowanie do dps w sytuacji wydania orzeczenia przez Sąd Cywilny.
5. Zawiadomienia o art. 79a k.p.a.
6. Wydanie decyzji pozytywnej lub odmownej.
7. Umieszczenie w dps - postępowanie.
8. Ustalenie odpłatności o opłacie dla mieszkańca. 
9. Zwolnienia z opłaty za dps mieszkańca – postępowanie, wzory. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, osoby zajmujące się prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz przygotowaniem projektu decyzji w sprawie skierowania do dps i ustalenia odpłatności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk-orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 5 października 2023 r.