• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w 2023 roku

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom OPS, którego przedmiotem będą najnowsze zmiany przepisów dotyczących pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i przeanalizowanie najnowszych regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej. Omówimy zagadnienia obejmujące: ustalanie sytuacji dochodowej, zmianę wysokości zasiłku stałego, wydłużanie prawa do zasiłku stałego w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz udzielanie nowych rodzajów świadczeń z pomocy społecznej – sąsiedzkich usług opiekuńczych, pobytu krótkoterminowego w DPS i korzystania z ochrony prawnej przewidzianej dla pracowników socjalnych. Wszystkie prezentowane zagadnienia poparte będą przykładami praktycznych rozwiązań, które będzie można wykorzystywać w codziennej pracy. Takie podejście do omówienia tematu ma ca celu zmniejszenie ryzyka popełniania błędów i pomyłek z powodu nierozumienia czy niewłaściwego zastosowania obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie aktualnej wiedzy, popartej przykładami z praktyki, niezbędnej do wdrożenia i stosowania najnowszych zmian w ustawie z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej wprowadzonych w 2023 r. w zakresie:
- ustalania dochodu, pracy socjalnej na rzecz osoby opuszczającej zakład karny albo areszt śledczy,
- zmiany wysokości zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej nieposiadającej żadnego dochodu do wysokości 1000 zł oraz dla osoby w rodzinie w wysokości co najmniej 100 zł,
- udzielania sąsiedzkich usług opiekuńczych,
- udzielania wparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym,
- zawierania kontraktu mieszkaniowego,
- pobytu krótkoterminowego w DPS,
- zmian częstotliwości przeprowadzania aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego u uczestników ŚDS,
- zmian zakresu dokumentów stanowiących obligatoryjne załączniki do rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- obowiązku dokonywania zgłoszeń do rejestru centralnego czynów karalnych wobec pracowników socjalnych oraz zapewnienia im ochrony prawnej.
• Wyjaśnienie wątpliwości w obszarze stosowania regulacji prawnych związanych z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 dotyczących przedłużania prawa do zasiłku stałego maksymalnie do 30 września 2024 r. w zależności od daty utraty ważności orzeczenia, na którego podstawie przyznano świadczenie - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze ostatecznym.
• Udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z tematem zajęć.
• Przekazanie obszernych materiałów szkoleniowych, m.in. skryptu zawierającego prezentację, przykładów dokumentów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady ustalania dochodu zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
2. Udzielanie pracy socjalnej na rzecz osoby opuszczającej zakład karny albo areszt śledczy.
3. Zmiana wysokości zasiłku stałego:

• Dla osoby samotnie gospodarującej nieposiadającej żadnego dochodu do wysokości 1000 zł miesięcznie.
• Dla osoby w rodzinie w wysokości nie niższej niż 100 zł miesięcznie.
4. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze:
• Ustalenie zakresu i wymiaru usługi.
• Wymagania kwalifikacyjne wobec osób świadczących usługi sąsiedzkie.
• Uchwała rady gminy określająca szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
5. Wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym:
• Osoby uprawnione do uzyskania wsparcia w mieszkaniu treningowym.
• Osoby uprawnione do uzyskania wsparcia w mieszkaniu wspomaganym.
• Pomioty prowadzące.
• Zakres i standardy usług w mieszkaniu treningowym, wspomaganym.
• Postępowanie (i decyzja) dotyczące udzielania wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.
• Zawieranie kontraktu mieszkaniowego.
• Ustalanie odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.
6. Pobyt krótkoterminowy w DPS:
• Krótkoterminowy pobyt dzienny w DPS.
• Krótkoterminowy pobyt całodobowy w DPS.
• Osoby uprawnione do krótkoterminowego pobytu w DPS.
• Postępowanie (i decyzja) dotyczące udzielenia pobytu krótkoterminowego w DPS.
• Ustalenie odpłatności za pobyt krótkoterminowy w DPS.
7. Zmiana częstotliwości przeprowadzania aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego u uczestników ŚDS.
8. Zmiana zakresu dokumentów stanowiących obligatoryjne załączniki do rodzinnego wywiadu środowiskowego.
9. Zgłoszenie do rejestru centralnego czynów karalnych wobec pracowników socjalnych.
10. Realizacja obowiązku zapewnienia pracownikom socjalnym pomocy prawnej.
11. Skutki prawne odwołania stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w kontekście wydłużania prawa do zasiłku stałego.
12. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, przygotowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej, osoby sprawujące nadzór nad udzielaniem świadczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, praktyk i dydaktyk pomocy społecznej, ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Autorka licznych odpowiedzi na zapytania pracowników pomocy społecznej, administracji publicznej zakresie udzielania świadczeń o charakterze socjalnym. Specjalizuje się w stosowaniu i wyjaśniania zawiłości obowiązującego prawa w pomocy społecznej w praktyce. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i konsultacje oraz wspiera merytorycznym doradztwem kadrę pomocy społecznej z terenu całego kraju.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 października 2023 r.