• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem będą Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia kompleksowo zostaną przedstawione zagadnienia związane z funkcjonowaniem Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkostwem w komisjach oraz prowadzeniem procedury odwykowej. W trakcie zajęć omówione zostaną przepisy aktów prawnych oraz wzory dokumentów, wytwarzanych przez GKRPA, w tym m.in. uchwał i regulaminów. Prowadzący przedstawi także pojawiające się problemy praktyczne i wyjaśni kwestie sporne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie stosowania przepisów prawa oraz rozwiązywania problemów, występujących w praktyce GKRPA.
 • W toku szkolenia omówione zostaną zagadnienia ogólne związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ale także zagadnienia ściśle dotyczące działalności samej Komisji, jak prowadzenie procedury leczenia odwykowego, zasady wymiany informacji z Zespołem Interdyscyplinarnym czy organami pomocy społecznej, jak również inicjowanie postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej.
 • Analiza problematycznych kwestii, uzyskanie odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zadania gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu:

 • Katalog zadań gminy, wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…).
 • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych. Kto tak naprawdę je realizuje? Jaka jest rola pełnomocnika wójta/ burmistrza/ prezydenta?
 • Na co można przeznaczyć środki z opłat na zezwolenia?
 • Obowiązek powołania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Organizacja i funkcjonowanie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Skład komisji.
 • Organizacja pracy komisji.
 • Regulamin wewnętrzny.
 • Zasady wynagradzania.

3. Uchwały, upoważnienia, regulaminy w pracach GKRPA.
4. Procedura leczenia odwykowego: co może komisja? na co należy zwrócić uwagę? czego należy unikać? 
5. Kompetencje GKRPA w stosunku do osób uzależnionych. Co jeszcze może zrobić komisja poza skierowaniem wniosku o leczenie odwykowe?
6. Ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej – regulacje szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych na płaszczyźnie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przekazywanie informacji do i z komisji.
8. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2023 r.