Procedura wydawania decyzji środowiskowej, zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz związanych z nią decyzji zezwalającej na realizację inwestycji-najnowsze zmiany

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są decyzje środowiskowe i ich związek z procesem inwestycyjnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Omówimy najnowsze zmiany dotyczące etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji inwestycyjnych wydawanych w oparciu o tą decyzję, zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona nowelizacja dostosowuje prawo do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W trakcie szkolenia wykładowca omówi wszystkie zmiany, w tym jedną z najbardziej istotnych, jaką jest możliwość zaskarżania decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami dotyczącymi procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji inwestycyjnych wydawanych w oparciu o tą decyzję.
 • Pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wydawania decyzji środowiskowych. Zrozumienie przepisów i umiejętne ich stosowanie pozwoli na sprawne wydawanie decyzji środowiskowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Katalog decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję środowiskową.
 2. Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Doręczanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Podawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do publicznej wiadomości.
 5. Udostępnianie dokumentacji sprawy.
 6. Rygor natychmiastowej wykonalności.
 7. Wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 8. Skarga na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 9. Zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji wydanego po decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 10. Odwołanie od zezwolenia na realizację inwestycji.
 11. Skarga na zezwolenie na realizację inwestycji.
 12. Powiązane zmiany w prawie budowlanym.
 13. Przepisy przejściowe.
 14. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy administracji samorządowej i rządowej wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (pracownicy Wydziałów Inwestycji, Wydziałów Architektury/Budownictwa, Wydziałów Środowiska), zarządcy dróg, inwestorzy - wszystkie branże, organizacje ekologiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. W trakcie ponad 17 lat praktyki zawodowej przeprowadziła oraz konsultowała przeprowadzenie kilkuset postępowań administracyjnych przez organy administracji rządowej i samorządowej, w trybie zwyczajnym oraz trybach nadzwyczajnych, w I oraz II instancji. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2003 - 2008 była odpowiedzialna za obsługę prawną Departamentu Ochrony Przyrody oraz Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska, a w latach 2008-2012 za obsługę prawną w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od 2012 r. jest radcą prawnym oraz zajmuje się obsługą prawną w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotów prywatnych. Jako trener jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za bardzo zrozumiały sposób wykładu, zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 14 czerwca 2021 r.