• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Usytuowanie budynków i obiektów budowlanych od a do z w świetle obowiązujących przepisów prawnych

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 grudnia 2023 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie usytuowanie obiektu budowlanego w świetle ostatnich przepisów oraz aktualnego orzecznictwa sądowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Znajomość zasad sytuowania budynków, obiektów budowlanych oraz innych obiektów inżynierskich jest niezbędna przy projektowaniu, budowie i przebudowie, nadbudowie, rozbudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych. Znajomość tej tematyki jest niezbędna przy wydawaniu różnego rodzaju zgód administracyjnych, np. przez zarządców dróg publicznych, przy ustalaniu warunków umieszczania urządzeń w drogach także niepublicznych. Możliwość zagospodarowania działek budowlanych jest ważna z punktu widzenia np. opiniowania podziałów nieruchomości, możliwości użytkowania budynków i obiektów budowlanych.
Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku omówimy.
• Pojęcie działki budowlanej na bazie różnych aktów prawnych.
• Definicje pojęć, takich jak np. budynki przeznaczone do stałego lub czasowego pobytu.
• Zagadnienie nadawania numerów porządkowych nieruchomości.
• Kształtowanie dojazdów i dojść do budynków, aby nie rodziło to konfliktów i umożliwiało racjonalne korzystanie z budynków i obiektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się, jakie są ograniczenia w sytuowaniu rozmaitych budynków i obiektów budowlanych w przestrzeni publicznej i niepublicznej.
• Poznasz zasady umieszczania obiektów infrastruktury technicznej w drogach publicznych i niepublicznych, zasady ich budowy i przebudowy oraz opłaty związane z umieszczaniem urządzeń obcych i zajmowaniem pasa drogowego.
• Dowiesz się, od czego zależą i jak kształtują się szerokości dróg stanowiących dojazdy do nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę i do budynków.
• Poznasz zasady kształtowania granic działek ewidencyjnych i odległości budynków od nich oraz odległości budynków i obiektów budowlanych względem siebie i innych obiektów.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, a w tym prezentację, przykłady rysunkowe, orzecznictwo sądów, najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z tematem zajęć – zestaw.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wyjaśnienie i rozumienie pojęć związanych z sytuowaniem budynków, obiektów budowlanych i innych obiektów technicznych w przestrzeni, m.in.
• Budynek.
• Obiekt budowlany.
• Działka budowlana. Szerokość, powierzchnia i inne parametry.
• Droga jako budowla a droga jako obiekt ewidencji gruntów i budynków.
• Budowla.
• Obiekt liniowy.
• Obiekt małej architektury.
• Budowa, nadbudowa, przebudowa, remont, modernizacja, ulepszenie, rozbudowa, zmiana przeznaczenia.
• Pas drogowy, jezdnia, zjazd, skrzyżowanie i węzeł, urządzenie drogi, urządzenie obce, drogowy obiekt inżynierski, most i wiadukt.
• Kanał technologiczny.
• Parking, miejsce postojowe, garaż.
• Wejścia do budynków.
• Zagospodarowanie działki.
2. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
3. Pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi.
4. Odległości budynków od granic sąsiedniej działki budowlanej i innych działek ewidencyjnych.
5. Odległości budynków od innych budynków i obiektów budowlanych i urządzeń w ramach zagospodarowania działki budowlanej.
6. Wzajemne odległości między różnymi obiektami w ramach zagospodarowania działki budowlanej.
7. Odległości obiektów od lasu, cieku, wału ochronnego.
8. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym i poza pasem drogowym dróg publicznych i w drogach niepublicznych.
9. Odległości nowotworzonych granic działek ewidencyjnych od istniejących budynków i obiektów budowlanych i urządzeń.
10. Dojścia i dojazdy do nieruchomości, bezpośrednie i pośrednie, szerokości i inne uwarunkowania, podstawy prawne. Co to znaczy „dostęp nieodpowiedni”?
11. Parkingi i garaże.
12. Miejsca gromadzenia odpadów stałych i ciekłych.
13. Pojęcie działki uzbrojonej, przyłącza.
14. Urządzenia czerpania wody.
15. Zagospodarowanie zielenią i urządzeniami rekreacyjnymi.
16. Ogradzanie terenów. Ogrodzenia.
17. Komunikacja wewnątrz zagospodarowania działki budowlanej, wejścia do budynków i obiektów.
18. Schody, rampy, pochylnie, zewnętrzne urządzenia dźwigowe.
19. Kanały technologiczne, zasady lokalizacji, zasady lokalizacji urządzeń w kanałach technologicznych.
20. Droga dla pieszych a chodnik. Usytuowanie jezdni, poboczy, chodników, dróg rowerowych, pas ochronny i pas buforowy w pasie drogi.
21. Co to są tzw. „trudne warunki” i kiedy mogą mieć zastosowanie.
22. Zjazdy i ich parametry techniczne – gdzie szukać informacji?
23. Urządzenia drogi i ich usytuowanie.
24. Separacje poziome i pionowe urządzeń w drogach.
25. Podsumowanie i wnioski.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administracja publiczna, zarządcy dróg, projektanci, architekci, urbaniści, geodeci, deweloperzy nieruchomości, wykonawcy prac budowlanych, zarządcy nieruchomości, pośrednicy nieruchomości, biegli sądowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 grudnia 2023 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 stycznia 2024 r.