• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami opisujące zagadnienie odszkodowań za nieruchomości w tym za przejmowanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne i ustalanie odszkodowań za nie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną trzy tryby nabycia nieruchomości pod drogi publiczne: uregulowany w ustawie ZRiD (tzw. specustawa drogowa), w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. poz. 1722). 
• Omówimy odrębności postępowań wobec regulacji z KPA oraz różnice między nimi.
• Szczegółowo przeanalizujemy kwestie wyceny nieruchomości, zwłaszcza praktycznym aspektom pracy pracownika administracji publicznej z operatem szacunkowym - struktura operatu, granice weryfikacji operatu, możliwości jego podważenia.
• Przewidziane są również zadania praktyczne polegające np. na wyliczeniu terminu na wypłatę odszkodowania oraz z zakresu ustalenia wysokości odszkodowania np. nieruchomości obciążonych hipoteką lub z uwzględnieniem tzw. bonusu 5%.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy z zakresu dróg publicznych.
• Zrozumienie specyfiki wywłaszczeń w różnych trybach.
• Zapoznanie z pracą z operatem szacunkowym oraz współpracą z rzeczoznawcami majątkowymi.
• Przybliżenie przepisów prawa cywilnego mających zastosowanie w postępowaniach o wywłaszczenie i ustalenie wysokości odszkodowania.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja drogi publicznej, kategorie i klasy dróg.
2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRiD).
3. Szczególny charakter decyzji ZRiD i tryby jej zaskarżenia.
4. Przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (etap rokowań oraz etap postępowania administracyjnego).
5. Nowy tryb nabycia przez gminy dróg ogólnodostępnych.
6. Uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze negocjacji lub przyznanie nieruchomości zamiennej.
7. Ustalenie wysokości odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej i tryby odwoławcze. 
8. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu odszkodowawczym.
9. Powołanie biegłego do wyceny nieruchomości celem uzgodnienia w drodze rokowań wysokości odszkodowania. 
10. Granice weryfikacji operatu przez organy administracji publicznej i sądy administracyjne.
11. Sposób ustalenia odszkodowania nieruchomości obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi.
12. Podwyższenie wysokości odszkodowania (waloryzacja, bonus 5%, dodatek za przeprowadzkę).
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, ale również urzędów wojewódzkich, pracownicy zarządów dróg, rzeczoznawcy majątkowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Doktor nauk prawnych. Wieloletni pracownik w strukturach administracji samorządowej oraz asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Pełniła funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta Wrocławia w postępowaniach o ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie ZRiD. Autorka szeregu artykułów naukowych i branżowych, referentka na licznych konferencjach naukowych. W pracy zawodowej koncentruje się na prawie nieruchomości zarówno w zakresie regulowanym przez prawo publiczne (prawo budowlane, prawo zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczenia), jak i przez prawo prywatne (obrót nieruchomościami, prawo cywilne).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2023 r.