• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista do spraw gospodarki nieruchomościami

online

Przy zgłoszeniu do 19 kwietnia cena szkolenia 1575 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w pięciodniowym kursie, którego przedmiotem będzie gospodarka nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Opracowany 5-cio dniowy program kursu pozwala na kompleksowe zapoznanie z tematyką gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

Podczas zajęć krok po kroku zaprezentujemy węzłowe aspekty gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości poczynając od zasad ogólnych, poprzez dopuszczalne formy gospodarowania: umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i zbywania nieruchomości: przetarg i tryb bezprzetargowy, a kończąc na zagadnieniach związanych z udzielaniem i żądaniem zwrotu bonifikaty. Przy każdych z tych zagadnień przytaczane będą orzeczenia sadów oraz wyniki kontroli NIK i RIO wskazujące na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości.

Ramowy program kursu:

I dzień: 6 maja 2024 r. Zasady ogólnie gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

II dzień: 9 maja 2024 r. Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych.

III dzień: 14 maja 2024 r. Zbywanie nieruchomości publicznych w drodze przetargu.

IV dzień: 16 maja 2024 r. Udzielanie bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości.

V dzień: 21 maja 2024 r Oddawanie nieruchomości publicznych do używania.

Kurs zakończy się testem, weryfikującym zdobytą wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskasz wiedzę na temat obowiązujących przepisów dotyczących gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości.
 • Poznasz aktualne, ugruntowane orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych a tym samym zapoznasz się z najczęściej stwierdzanymi przez sądy błędami i nieprawidłowościami w czynnościach organu gospodarującego zasobem.
 • Zapoznasz się z aktualnymi stanowiskami organów kontroli (RIO oraz NIK) w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi, a przez to doborem takich działań i kierunków praktyki, które obniżą ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości przez te organy.
 • Nabędziesz umiejętność systemowego patrzenia na zadania organu i obowiązki w zakresie gospodarowania nieruchomościami, co może pozwolić na wdrożenie spójnych, planowych i celowych działań na zasobie.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I 6 maja 2024 r.

Zasady ogólnie gospodarowania nieruchomościami publicznymi

Kurs rozpoczniemy od omówienia zasady prawidłowej gospodarki publicznym zasobem nieruchomości oraz zaprezentujemy obowiązkowe zapisy w uchwałach regulujących tryb zbycia, uprawnione podmioty (strony) w sporządzanych umowach. Przeanalizujemy także aktualne orzecznictwo i stanowiska organów kontroli w tej tematyce.

 1. Gospodarka publicznym zasobem nieruchomości jako obowiązek organu stanowiącego.
 • Publiczne zasoby nieruchomości oraz ich składniki.
 • Podmioty uczestniczące w gospodarce nieruchomościami publicznymi: organ wykonawczy reprezentujący właściciela, jednostka budżetowa, spółka powołana do gospodarowania zasobem lub jego częścią.
 • Definicja nieruchomości gruntowej w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz jej konsekwencje dla gospodarowania zasobem. Czy do działek ewidencyjnych lub lokali nie stanowiących nieruchomości stosujemy przepisy ustawy?
 • Zasady prawidłowej gospodarki publicznym zasobem nieruchomości w kontekście informacji pokontrolnych NIK z lat 2021 – 2023.
 • Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony do nabycia nieruchomości bez przetargu.
 • Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży jako zdarzenie prawne generujące określone obowiązki po stronie organu.
 • Uchwały o zasadach przeznaczania do sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, a podstawy prawne do przeznaczenia (lub odmowy przeznaczenia) do sprzedaży nieruchomości w innych sprawach.
 • Uchwała/zarządzenie o zgodzie na przeznaczenie nieruchomości do zbycia bez przetargu – zakres oraz ograniczenia kompetencji organu stanowiącego. Omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli.
 • Czy uchwała zezwalająca na bezprzetargowe zbycie nieruchomości oraz zarządzenie organu wykonawczego o przeznaczeniu do zbycia mogą zostać zaskarżone jako naruszające interes prawny – omówienie aktualnego orzecznictwa.
 1. Zapewnienie wymogu jawności przy gospodarowaniu nieruchomościami.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oraz oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie. Omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu, określania ceny nieruchomości w wykazie oraz wyznaczania terminu na realizację prawa pierwszeństwa.
 • Czy wykaz powinien być sporządzany jeżeli przedmiotem zbycia ma być część nieruchomości (niewyodrębniony lokal mieszkalny lub jedna z kilku działek ewidencyjnych objętych tą samą księgą wieczystą)?
 • Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.
 • Wykaz nieruchomości, a sprzedaż lokalu na wniosek jego najemcy – odrębności i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony.
 • Zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o zmianach i korektach treści wykazu.
 • Wykaz jako załącznik do zarządzenia. Zmiana lub uchylenie zarządzenia jako skutek zmian wykazów oraz rezygnacji ze zbycia nieruchomości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu i organów Skarbu Państwa zajmujących się gospodarowaniem zasobami, szczególnie pracowników rozpoczynających pracę lub chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat np. w związku z zarządzaniem jednostką organizacyjną urzędu realizującą działania z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Kurs planowany w terminach: 6,9,14,16,21 maja 2024 w godz. 09.30-14.30

Cena: 1750 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 kwietnia cena szkolenia 1575 zł netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia 2024 r.