Zarządzanie muzealiami i wyposażeniem oraz komisyjna kontrolna zgodności i inwentaryzacja w muzeach państwowych i samorządowych – aspekty prawne i rachunkowe w 2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie muzealiami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zewnętrzne organy kontrolne stwierdzają w niektórych instytucjach kultury (państwowych i samorządowych) poważne nieprawidłowości w zakresie zarządzania i ewidencjonowania zasobów majątkowych – muzealiów. Sygnalizowany jest również fakt, ze kontrolerzy wewnętrzni oraz audytorzy nie obejmują w swoich planach kontroli samorządowych instytucji kultury. Muzea kierowane są przez wysokiej klasy profesjonalistów z dziedziny kultury i sztuki, którzy często napotykają na trudności w obowiązkach zarządczych w obszarze rachunkowości, statystyki i gospodarowaniu składnikami majątkowymi. Udział w szkoleniu pomoże w ugruntowaniu wiedzy w obszarze zarządzania mieniem instytucji kultury, by nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wskazanie obszarów ryzyka oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie aktualnej problematyki muzealiów i ich inwentaryzacji – w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem zmian i nowości wynikających z regulacji ustawowych oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Zdobyta wiedza pozwoli na wykorzystanie jej do podejmowania właściwych decyzji dotyczących gospodarowania, zabezpieczenia, ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobów muzealnych, w tym stanowiących zabytki. Szkolenie ułatwi ugruntowaniu tej problematyki, szczególnie w obszarze rozliczenia dotacji oraz ewidencji i inwentaryzacji muzealiów stanowiących i niestanowiących zabytki w rozumieniu ustawy o zabytkach oraz o muzeach.

Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych dotyczące omawianego tematu, przydatne w pracy.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne.
 2. Rodzaje muzeów, zasady tworzenia i łączenia muzeów z innymi instytucjami kultury.
 3. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora muzeum państwowego i samorządowego w obszarze rachunkowości jednostki.
 4. Źródła finansowania majątku instytucji kultury – zasady i tryb rozliczania dotacje i wpływów z własnej działalności gospodarczej.
 5. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki wyposażenia muzeum.
 6. Muzealia – zasady kwalifikacji, ujmowania w urządzeniach ewidencyjnych i rachunkowych.
 7. Prawny i rachunkowy tryb udokumentowania – przeniesienia, użyczenie, sprzedaży muzealiów.
 8. Uzgodnienia i inwentaryzacja muzealiów oraz muzealiów stanowiących zabytki.
 9. Sposób i udokumentowanie komisyjnej kontroli zgodności stanów.
 10. Inwentaryzacja zasobów muzealnych (terminy, rodzaj, metody, rozliczenie).
 11. Likwidacja muzealiów zniszczonych, utraconych, przeniesienie.
 12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu finansami muzeum – kiedy i w jakich okolicznościach dochodzi do naruszenia?
 13. Omówienie typowych nieprawidłowości i wskazanie działań zmierzających do ich wyeliminowania.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadra zarządzająca samorządowych i państwowych muzeów, główni księgowi, specjaliści pionów muzealnych oraz administracyjnych i księgowych, członkowie zespołów komisyjnych kontroli oraz komisji inwentaryzacyjnych muzealiów własnych, użyczonych lub przekazanych do użytkowania, a także składników stanowiących wyposażenia. Zapraszamy kierowników jednostek prowadzących obsługę finansową (centra usług wspólnych), radnych – członków komisji rewizyjnej, komisji ds. kultury zajmujących się problematyką finansowania i zarządzania muzeami samorządowymi a także pracowników kontroli wewnętrznej oraz audytorów z ramienia organizatora instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 25 stycznia 2022 r.