Rejestr instytucji kultury. Jak należy prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową?

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem jest rejestr Instytucji Kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Prowadzenie rejestru instytucji kultury i księgi rejestrowej należy do zadań organizatora, czyli jednostki samorządu terytorialnego. Należyte prowadzenie rejestru przysparza niejednokrotnie problemów związanych z uzupełnianiem i aktualizowaniem danych w rejestrze, prowadzeniem akt rejestrowych, udostępnianiem danych. Szkolenie polecamy zwłaszcza osobom, chcącym podnieść wiedzę z tego zakresu, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy i wątpliwości dotyczące prowadzenia rejestru i księgi rejestrowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie regulacji prawnych związanych z problematyką dotyczącą rejestru instytucji kultury.
 • Wskazanie, w jaki sposób powinno się prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową.
 • Omówienie zasad i sposobów prawidłowego prowadzenia rejestru instytucji kultury, jednostek kultury, które podlegają wpisowi do rejestru.
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu właściwej obsługi i prowadzenia elektronicznej księgi rejestrowej oraz udostępniania danych z rejestru.
 • Praktyczna analiza przykładowych rejestrów (także własnych) instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na problematyczne pytania dotyczące praktyki prowadzenia rejestru i elektronicznej księgi:

 • Które instytucje podlegają wpisowi do rejestru?
 • Co z instytucjami przejętymi od innego samorządu? Jak należy postąpić w przypadku zlikwidowania filii, połączenia instytucji, wyodrębnienia instytucji, zmiany siedziby?
 • Kto powinien podpisać się pod odpisem? Czy za odpis należy pobrać opłatę od instytucji?
 • Jak prawidłowo postępować z wpisami wykreślonymi?
 • Czy dawne dokumenty o utworzeniu instytucji kultury np. z 1920r. należy dopisywać?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wpisano oczywistą omyłkę pisarską w dacie aktu o statucie?
 • Czy korekta wpisu to nowy wpis opatrzony bieżąca datą?
 • Czy zmiany do statutu nadawane uchwałą należy wpisywać w rejestrze?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne prowadzenia rejestru instytucji kultury:

 • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

2. Rola organizatora jednostki samorządu terytorialnego w prowadzeniu rejestru.
3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru instytucji kultury.
4. Zasady i sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury:

 • elementy rejestru instytucji kultury,
 • zasady dokonywania wpisu,
 • zasady dokonywania zmian,
 • dane, które podlegają wpisowi,
 • formy dokonywania wpisu,
 • zasady wykreślenia wpisu,
 • osoby upoważnione do dokonywania wpisu.

5. Elektroniczna księga rejestrowa.
6. Akta rejestrowe:

 • dokumenty stanowiące podstawę wpisu,
 • dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego,
 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Udostępnianie danych z rejestru instytucji kultury:

 • wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów,
 • odpis pełny,
 • odpis skrócony.

8. Praktyczne ćwiczenia: analizowanie przykładowych rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych.
9. Pytania uczestników, kwestie problemowe. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń